ცხადდება ვაკანსია სამეცნიერო-ანალიტიკური, სასწავლო-საკვალიფიკაციო და საგამომცემლო განყოფილების უფროსის – მთავარი მეცნიერი თანამშრომლის თანამდებობაზე

საკონკურსო განაცხადების მიღების,  განხილვისა და გადაწყვეტილების მიღების ვადები

 1. კონკურსში მონაწილეობის მსურველ პირთა განცხადებების მიღება წარმოებს ცენტრის ელექტრონულ ფოსტაზე – info@manuscript.ge – 2024 წლის 27 მარტიდან 2024 წლის 10 აპრილის ჩათვლით.
 2. ვადების დარღვევით წარდგენილი განცხადება არ რეგისტრირდება.
 3. საბუთების გადარჩევის დღე –  2024 წლის 11-12 აპრილი.
 4. გასაუბრების ჩატარების დღე –  2024 წლის 16-17 აპრილი.

შენიშვნა:  სამეცნიერო საბჭოს გადაწყვეტილებით, გასაუბრება შესაძლებელია ჩატარდეს ელექტრონულ ფორმატში, კანდიდატებისთვის წინასწარი შეტყობინებით.

 1. კონკურსის შედეგები გამოცხადდება არაუგვიანეს 2024 წლის 25 აპრილისა.

საკვალიფიკაციო მოთხოვნები

 თანამდებობრივი სარგო:  1461.00 ლარი

ადგილების რაოდენობა:  1

სამუშაოს ტიპი: სრული განაკვეთი

 

სამუშაოს აღწერა:            

ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის სამეცნიერო საქმიანობის ანალიზი და ორგანიზება;

ცენტრის სამეცნიერო და საგანმანათლებლო მუშაობის შეჯამება;

სამეცნიერო სტრუქტურული ერთეულების საქმიანობის კოორდინაცია.

სამეცნიერო და საგამომცემლო პროექტების კოორდინაცია და სისტემატიზაცია.

 

მოთხოვნები:

უმაღლესი განათლება:  დოქტორი ან მასთან  გათანაბრებული  აკადემიური ხარისხი.

სამუშაო გამოცდილება: სამეცნიერო-კვლევითი  საქმიანობის  არანაკლებ 6 წლის გამოცდილება.

დამატებითი მოთხოვნები:

აუცილებელია:                 

 • გამოქვეყნებული, მათ შორის ბოლო 6 წლის განმავლობაში, სამეცნიერო ნაშრომების ჩამონათვალი;
 • 2 სამეცნიერო ნაშრომის/სტატიის ასლი.
 • სამეცნიერო პროექტების ხელმძღვანელობის/მათში მონაწილეობის გამოცდილება;
 • სამეცნიერო საორგანიზაციო საქმიანობის გამოცდილება.

 

სასურველია:                                                         

 • სამეცნიერო სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელობის გამოცდილება.
 • სამეცნიერო წარმომადგენლობით ორგანო(ებ)ში მუშაობის გამოცდილება.

 

კომპიუტერული პროგრამები:

Microsoft Office Word

 

უცხო ენები:    

ერთ-ერთი უცხო ენა.

კონკურსში მონაწილე კანდიდატთა მიერ წარმოსადგენი დოკუმენტაცია

 • განცხადება
 • პირადობის დამადასტურებელი მოწმობის ასლი;
 • ავტობიოგრაფია (CV ფოტოსურათით);
 • დასაკავებელი თანამდებობისთვის აუცილებელი შესაბამისი აკადემიური ხარისხის დამადასტურებელი დიპლომის ასლი;
 • გამოქვეყნებული სამეცნიერო ნაშრომების ჩამონათვალი (ცალკე დოკუმენტად წარმოდგენა სავალდებულოა იმ შემთხვევაში, თუ შესაბამისი ინფორმაცია არ არის მოცემული ავტობიოგრაფიაში/ CV-ში);
 • გამოქვეყნებული 2 სამეცნიერო ნაშრომის ასლი, რომელიც განმცხადებლის აზრით, ყველაზე უკეთ წარმოაჩენს მის სამეცნიერო პოტენციალსა და კვლევის უნარს;
 • ჩამონათვალი და მოკლე აღწერილობა განმცხადებლის მიერ შესრულებული სამეცნიერო-კვლევითი სამუშაოებისა (არაუმეტეს 2 გვერდისა);
 • ჩამონათვალი სამეცნიერო გრანტების (მონაწილეობა/ხელმძღვანელობა);
 • ადგილობრივ და უცხოურ სამეცნიერო ფორუმებში მონაწილეობის ჩამონათვალი;
 • ჩამონათვალი და მოკლე აღწერილობა იმ სამეცნიერო-კვლევითი სამუშაოებისა, რომლის შესრულებასაც აპირებს განმცხადებელი ვაკანტურ პოზიციაზე უახლოესი სამი წლის განმავლობაში (არაუმეტეს 2 გვერდისა);
 • კონკურსანტმა უნდა წარმოადგინოს დარგის განვითარების კონცეფცია, რომელიც შეეხება როგორც კონკრეტული მიმართულების, ასევე, ზოგადად, ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის სამეცნიერო პოტენციალის განვითარების სტრატეგიულ გეგმებს/ხედვას;
 • ინფორმაცია შესაბამისი დარგის 2 რეკომენდატორის შესახებ (სახელი,  გვარი, საკონტაქტო ინფორმაცია – ტელეფონი, ელ-ფოსტა), (ცალკე დოკუმენტად წარმოდგენა სავალდებულოა იმ შემთხვევაში, თუ შესაბამისი ინფორმაცია არ არის მოცემული ავტობიოგრაფიაში/ CV-ში).