საჯარო ინფორმაცია

24.02.2021 - ბრძანება N6 - სსიპ კორნელი კეკელიძის სახელობის საქართველოს ხელნაწერთა ეროვნულ ცენტრში სამეცნიერო სამეცნიერო-ბიბლიოგრაფიის, რემინოლოგიისა და საცნობარო ლიტერატურის გნაყოფილების უფროსის - მთავარი მეცნიერი თანამშრომლის ვაკანტური პოზიციის დასაკავებლად კონკურსის გამოცხადებისა ა თანამდებობის დაკავების წესისა და პირობების განსაზღვრის თაობაზე
24.02.2021 - ბრძანება N5 - სსიპ კორნელი კეკელიძის სახელობის საქართველოს ხელნაწერთა ეროვნულ ცენტრში სამეცნიერო-ანალიტიკური და საგამომცემლო-სარედაქციო განყოფილების უფროსის – მთავარი მეცნიერი თანამშრომლის ვაკანტური პოზიციის დასაკავებლად კონკურსის გამოცხადებისა და თანამდებობის დაკავების წესისა და პირობების განსაზღვრის თაობაზე
24.02.2021 - ბრძანება N5 - სსიპ კორნელი კეკელიძის სახელობის საქართველოს ხელნაწერთა ეროვნულ ცენტრში სამეცნიერო თანამდებობის დასაკავებლად კონკურსის გამოცხადების, კონკურსის ჩატარების წესისა დადამატებითი პირობების განსაზღვრის თაობაზე
18.12.2020 - ბრძანება N53 - სსიპ კორნელი კეკელიძის სახელობის საქართველოს ხელნაწერთა ეროვნულ ცენტრში სამეცნიერო თანამდებობის დასაკავებლად კონკურსის გამოცხადების, კონკურსის ჩატარების წესისა და დამატებითი პირობების განსაზღვრის თაობაზე
17.06.2020 - ბრძანება N32 - სსიპ კორნელი კეკელიძის სახელობის საქართველოს ხელნაწერთა ეროვნულ ცენტრში არსებული საცავების დროებით დახურვის თაობაზე
24.04.2020 - ბრძანება N28 -  „სსიპ -კორნელი კეკელიძის სახელობის საქართველოს ხელნაწერთა ეროვნულ ცენტრში არსებული საცავების დროებით დახურვის თაობაზე“ - სსიპ -კორნელი კეკელიძის სახელობის საქართველოს ხელნაწერთა ეროვნულ ცენტრის დირექტორის 2020 წლის  6 მარტის N18 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
24.04.2020 - ბრძანება N27 „საქართველოში ახალი კორონავირუსის გავრცელების თავიდან აცილების მიზნით,  სსიპ -კორნელი კეკელიძის სახელობის საქართველოს ხელნაწერთა ეროვნულ ცენტრში გასატარებელი პრევენციული ღონისძიებების განსაზღვრის შესახებ“- სსიპ -კორნელი კეკელიძის სახელობის საქართველოს ხელნაწერთა ეროვნულ ცენტრის დირექტორის 2020 წლის 12 მარტის N19 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე.
25.03.2020 - ბრძანება N24- სსიპ - კორნელი კეკელიძის სახელობის საქართველოს ხელნაწერთა ეროვნულ ცენტრში არსებული საცავების დროებით დახურვის თაობაზე
25.03.2020 - ბრძანება N25 - სსიპ - კორნელი კეკელიძის სახელობის საქართველოს ხელნაწერთა ეროვნულ ცენტრში გასატარებელი პრევენციული ღონისძიებების განსაზღვრის შესახებ
26.02.2020 - ბრძანება №16 - სსიპ - კორნელი კეკელიძის სახელობის საქართველოს ხელნაწერთა ეროვნულ ცენტრში სამეცნიერო თანამდებობების დასაკავებლად კონკურსის გამოცხადების, კონკურსის ჩატარების წესისა და დამატებითი პირობების განსაზღვრის თაობაზე
12.02.2020 - ბრძანება №11 - N 9 ბრძანებაში ცვლილებისა და დამატების შეტანის შესახებ
11.02.2020 - ბრძანება №10 - სსიპ - კორნელი კეკელიძის სახელობის საქართველოს ხელნაწერთა ეროვნულ ცენტრში სამეცნიერო თანამდებობების დასაკავებლად კონკურსის გამოცხადების, კონკურსის ჩატარების წესისა და დამატებითი პირობების განსაზღვრის თაობაზე
10.02.2020 - ბრძანება №9 - სსიპ - კორნელი კეკელიძის სახელობის საქართველოს ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის ვაკანტურ თანამდებობებზე კონკურსის გამოცხადების, კონკურსის ჩატარებისა და საკვალიფიკაციო მოთხოვნების დამტკიცების შესახებ
30.01.2020 - ბრძანება №5 - სსიპ - კორნელი კეკელიძის სახელობის საქართველოს ხელნაწერთა ეროვნულ ცენტრში სამეცნიერო თანამდებობის დასაკავებლად კონკურსის გამოცხადების, კონკურსის ჩატარების წესისა და დამატებითი პირობების განსაზღვრის თაობაზე
16.12.2019 - ბრძანება №70 - სსიპ - კორნელი კეკელიძის სახელობის საქართველოს ხელნაწერთა ეროვნულ ცენტრში რესტავრაციისა და კონსერვაციის სამეცნიერო ლაბორატორიის (განყოფილება) უფროსის მთავარი მეცნიერი თანამშრომლის ვაკანტური პოზიციის დასაკავებლად კონკურსის გამოცხადების და თანამდებობის დაკავების წესისა და პირობების დამტკიცების შესახებ
11.12.2019  ბრძანება №68  სსიპ - კორნელი კეკელიძის სახელობის საქართველოს ხელნაწერთა ეროვნულ ცენტრში სამეცნიერო თანამდებობების დასაკავებლად კონკურსის გამოცხადების, კონკურსის ჩატარების წესისა და დამატებითი პირობების განსაზღვრის თაობაზე
19.09.2019 ბრძანება № 54 სსიპ კორნელი კეკელძის სახელობის საქართველოს ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის შენობის N29 ოთახისთვის სახელის მინიჭების შესახებ
12.07.2019 ბრძანება № 42სსიპ კორნელი კეკელძის სახელობის საქართველოს ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის სამეცნიერო-კვლევითი და გამოყენებითი-სამეცნიერო ხასიათის სტრუქტურული ერთეულების ხელმძღვანელების თანამდებობის დასაკავებლად კონკურსის გამოცხადების შესახებ
სსიპ კორნელი კეკელიძის სახელობის საქართველოს ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის დირექტორის 2016 წლის 22 ივნისის №46 ბრძანებაში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანის შესახებ. 
ბრძანება № 35 სსიპ - კორნელი კეკელიძის სახელობის საქართველოს ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის მიერ დაწესებული სახელობითი ფულადი ჯილდოს (პრემიის) გაცემის წესის, საკონკურსო ვადებისა და დამატებითი პირობების დამტკიცების შესახებ.
23/10/2017 სსიპ კორნელი კეკელიძის სახელობის საქართველოს ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის სამენიცერო-ანალიტიკური და საგამომცემლო განყოფილების უფროსის თანამდებობის დასაკავებლად კონკურსის გამოცხადების შესახებ
სსიპ კორნელი კეკელიძის სახელობის საქართველოს ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის დირექტორის 2017 წლის 18 აგვისტოს N53 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ
18/08/2017 სსიპ კორნელი კეკელიძის სახელობის საქართელოს ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის განათლებისა და გამოფენების განყოფილებაში სპეციალისტის (შტატგარეშე თანამშრომელი) თანამდებობის დასაკავებლად კონკურსის გამოცხადების, საკონკურსო კომისიის შექმნისა და კონკურსის ჩატარების წესის დამტკიცების შესახებ
დანართი 1; დანართი 2.
06/07/2017 საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის ბრძანება №113/ნ - „საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – კორნელი კეკელიძის სახელობის ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის დებულების დამტკიცებისა და „საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის წესდების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2008 წლის 26 ივნისის №580 ბრძანების ძალადაკარგულად გამოცხადების შესახებ“ საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2015 წლის 2 ოქტომბრის №129/ნ ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
27/01/2017 ბრძანება №5 სსიპ კორნელი კეკელიძის სახელობის საქართელოს ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის მატერიალურ-ტექნიკური უზრუნველყოფის განყოფილებაში საწყობის გამგის თანამდებობის (შტატგარეშე) დასაკავებლად კონკურსის გამოცხადებისა და საკონკურსო კომისიის შექმნის შესახებ
28/04/2016 ბრძანება №28 სამეცნიერო თანამდებობის დასაკავებლად კონკურსის გამოცხადებისა და საკონკურსო კომისიის შექმნის შესახებ
05/04/2016 ბრძანება №23 სსიპ კორნელი კეკელიძის სახელობის ხელნაწერთა ეროვნულ ცენტრში სტაჟირების გამოცხადების შესახებ
23/02/2016 ბრძანება №9 სამეცნიერო და გამოყენებითი-სამეცნიერო ხასიათის სტრუქტურული ერთეულების ხელმძღვანელების თანამდებობის დასაკავებლად კონკურსის გამოცხადების შესახებ
23/02/2016 ბრძანება №10 სამეცნიერო თანამდებობების დასაკავებლად კონკურსის გამოცხადებისა და საკონკურსო კომისიის შექმნის შესახებ
16/02/2016 საქართველოს მინისტრის ბრძანება - „საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – კორნელი კეკელიძის სახელობის ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის დებულების დამტკიცებისა და „საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის წესდების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2008 წლის 26 ივნისის №580 ბრძანების ძალადაკარგულად გამოცხადების შესახებ“ საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2015 წლის 2 ოქტომბრის N129/ნ ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
16/12/2015 ბრძანება №366 სსიპ კორნელი კეკელიძის სახელობის ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის სამეცნიერო საბჭოს დაკომპლექტების შესახებ
08/12/2015 ბრძანება №360 სსიპ კორნელი კეკელიძის სახელობის ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის, გაცემისა და პროაქტიულად გამოქვეყნების შესახებ
01/12/2015 ბრძანება №299 სსიპ კორნელი კეკელიძის სახელობის ხელნაწერთა ეროვნულ ცენტრში ინვენტარიზაციის ჩატარებისა და საინვენტარიზაციო კომისიის შექმნის შესახებ
08/10/2015 ბრძანება №1105 სსიპ-კორნელი კეკელიძის სახელობის ხელნაწერთა ეროვნულ ცენტრში დაცული ფონდების აღრიცხვისა და მასში არსებულ სიძველეთათვის კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის სტატუსის მისანიჭებლად წინადადებების შემუშავების მიზნით უწყებათშორისი კმისიის შექმნისა და მისი მუშაობის წესის დამტკიცების შესახებ
15/09/2015 №5/54893 სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტო სსიპ კორნელი კეკელიძის სახელობის ხელნაწერთა ეროვნულ ცენტრს
10/08/2015 ბრძანება №224 სამეცნიერო თანამდებობების დასაკავებლად კონკურსის გამოცხადების შესახებ
24.02.2021 - ბრძანება N5 - სსიპ კორნელი კეკელიძის სახელობის საქართველოს ხელნაწერთა ეროვნულ ცენტრში სამეცნიერო-ანალიტიკური და საგამომცემლო-სარედაქციო განყოფილების უფროსის – მთავარი მეცნიერი თანამშრომლის ვაკანტური პოზიციის დასაკავებლად კონკურსის გამოცხადებისა და თანამდებობის დაკავების წესისა და პირობების განსაზღვრის თაობაზე
24.02.2021 - ბრძანება N5 - სსიპ კორნელი კეკელიძის სახელობის საქართველოს ხელნაწერთა ეროვნულ ცენტრში სამეცნიერო თანამდებობის დასაკავებლად კონკურსის გამოცხადების, კონკურსის ჩატარების წესისა დადამატებითი პირობების განსაზღვრის თაობაზე
18.12.2020 - ბრძანება N53 - სსიპ კორნელი კეკელიძის სახელობის საქართველოს ხელნაწერთა ეროვნულ ცენტრში სამეცნიერო თანამდებობის დასაკავებლად კონკურსის გამოცხადების, კონკურსის ჩატარების წესისა და დამატებითი პირობების განსაზღვრის თაობაზე
17.06.2020 - ბრძანება N32 - სსიპ კორნელი კეკელიძის სახელობის საქართველოს ხელნაწერთა ეროვნულ ცენტრში არსებული საცავების დროებით დახურვის თაობაზე
24.04.2020 - ბრძანება N28 -  „სსიპ -კორნელი კეკელიძის სახელობის საქართველოს ხელნაწერთა ეროვნულ ცენტრში არსებული საცავების დროებით დახურვის თაობაზე“ - სსიპ -კორნელი კეკელიძის სახელობის საქართველოს ხელნაწერთა ეროვნულ ცენტრის დირექტორის 2020 წლის  6 მარტის N18 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
24.04.2020 - ბრძანება N27 „საქართველოში ახალი კორონავირუსის გავრცელების თავიდან აცილების მიზნით,  სსიპ -კორნელი კეკელიძის სახელობის საქართველოს ხელნაწერთა ეროვნულ ცენტრში გასატარებელი პრევენციული ღონისძიებების განსაზღვრის შესახებ“- სსიპ -კორნელი კეკელიძის სახელობის საქართველოს ხელნაწერთა ეროვნულ ცენტრის დირექტორის 2020 წლის 12 მარტის N19 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე.
25.03.2020 - ბრძანება N25 - სსიპ - კორნელი კეკელიძის სახელობის საქართველოს ხელნაწერთა ეროვნულ ცენტრში გასატარებელი პრევენციული ღონისძიებების განსაზღვრის შესახებ
26.02.2020 - ბრძანება №16 - სსიპ - კორნელი კეკელიძის სახელობის საქართველოს ხელნაწერთა ეროვნულ ცენტრში სამეცნიერო თანამდებობების დასაკავებლად კონკურსის გამოცხადების, კონკურსის ჩატარების წესისა და დამატებითი პირობების განსაზღვრის თაობაზე
12.02.2020 - ბრძანება №11 - N 9 ბრძანებაში ცვლილებისა და დამატების შეტანის შესახებ
11.02.2020 - ბრძანება №10 - სსიპ - კორნელი კეკელიძის სახელობის საქართველოს ხელნაწერთა ეროვნულ ცენტრში სამეცნიერო თანამდებობების დასაკავებლად კონკურსის გამოცხადების, კონკურსის ჩატარების წესისა და დამატებითი პირობების განსაზღვრის თაობაზე
10.02.2020 - ბრძანება №9 - სსიპ - კორნელი კეკელიძის სახელობის საქართველოს ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის ვაკანტურ თანამდებობებზე კონკურსის გამოცხადების, კონკურსის ჩატარებისა და საკვალიფიკაციო მოთხოვნების დამტკიცების შესახებ
30.01.2020 - ბრძანება №5 - სსიპ - კორნელი კეკელიძის სახელობის საქართველოს ხელნაწერთა ეროვნულ ცენტრში სამეცნიერო თანამდებობის დასაკავებლად კონკურსის გამოცხადების, კონკურსის ჩატარების წესისა და დამატებითი პირობების განსაზღვრის თაობაზე
16.12.2019 - ბრძანება №70 - სსიპ - კორნელი კეკელიძის სახელობის საქართველოს ხელნაწერთა ეროვნულ ცენტრში რესტავრაციისა და კონსერვაციის სამეცნიერო ლაბორატორიის (განყოფილება) უფროსის მთავარი მეცნიერი თანამშრომლის ვაკანტური პოზიციის დასაკავებლად კონკურსის გამოცხადების და თანამდებობის დაკავების წესისა და პირობების დამტკიცების შესახებ
11.12.2019 ბრძანება №68  სსიპ - კორნელი კეკელიძის სახელობის საქართველოს ხელნაწერთა ეროვნულ ცენტრში სამეცნიერო თანამდებობების დასაკავებლად კონკურსის გამოცხადების, კონკურსის ჩატარების წესისა და დამატებითი პირობების განსაზღვრის თაობაზე
19.09.2019 ბრძანება № 54 სსიპ კორნელი კეკელძის სახელობის საქართველოს ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის შენობის N29 ოთახისთვის სახელის მინიჭების შესახებ
12.07.2019 ბრძანება № 42 სსიპ კორნელი კეკელძის სახელობის საქართველოს ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის სამეცნიერო-კვლევითი და გამოყენებითი-სამეცნიერო ხასიათის სტრუქტურული ერთეულების ხელმძღვანელების თანამდებობის დასაკავებლად კონკურსის გამოცხადების შესახებ
18/08/2017 სსიპ კორნელი კეკელიძის სახელობის საქართელოს ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის განათლებისა და გამოფენების განყოფილებაში სპეციალისტის (შტატგარეშე თანამშრომელი) თანამდებობის დასაკავებლად კონკურსის გამოცხადების, საკონკურსო კომისიის შექმნისა და კონკურსის ჩატარების წესის დამტკიცების შესახებ
დანართი 1; დანართი 2.
06/07/2017 საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის ბრძანება №113/ნ - „საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – კორნელი კეკელიძის სახელობის ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის დებულების დამტკიცებისა და „საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის წესდების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2008 წლის 26 ივნისის №580 ბრძანების ძალადაკარგულად გამოცხადების შესახებ“ საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2015 წლის 2 ოქტომბრის №129/ნ ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
27/01/2017 ბრძანება №5 სსიპ კორნელი კეკელიძის სახელობის საქართელოს ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის მატერიალურ-ტექნიკური უზრუნველყოფის განყოფილებაში საწყობის გამგის თანამდებობის (შტატგარეშე) დასაკავებლად კონკურსის გამოცხადებისა და საკონკურსო კომისიის შექმნის შესახებ
28/04/2016 ბრძანება №28 სამეცნიერო თანამდებობის დასაკავებლად კონკურსის გამოცხადებისა და საკონკურსო კომისიის შექმნის შესახებ
05/04/2016 ბრძანება №23 სსიპ კორნელი კეკელიძის სახელობის ხელნაწერთა ეროვნულ ცენტრში სტაჟირების გამოცხადების შესახებ
23/02/2016 ბრძანება №9 სამეცნიერო და გამოყენებითი-სამეცნიერო ხასიათის სტრუქტურული ერთეულების ხელმძღვანელების თანამდებობის დასაკავებლად კონკურსის გამოცხადების შესახებ
23/02/2016 ბრძანება №10 სამეცნიერო თანამდებობების დასაკავებლად კონკურსის გამოცხადებისა და საკონკურსო კომისიის შექმნის შესახებ
16/02/2016 საქართველოს მინისტრის ბრძანება - „საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – კორნელი კეკელიძის სახელობის ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის დებულების დამტკიცებისა და „საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის წესდების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2008 წლის 26 ივნისის №580 ბრძანების ძალადაკარგულად გამოცხადების შესახებ“ საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2015 წლის 2 ოქტომბრის N129/ნ ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
16/12/2015 ბრძანება №366 სსიპ კორნელი კეკელიძის სახელობის ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის სამეცნიერო საბჭოს დაკომპლექტების შესახებ
08/12/2015 ბრძანება №360 სსიპ კორნელი კეკელიძის სახელობის ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის, გაცემისა და პროააქტიულად გამოქვეყნების შესახებ