აღმოსავლური და სომხური ხელნაწერების განყოფილება

აღმოსავლური და სომხური ხელნაწერების განყოფილების ფუნქციებია:
ა) ცენტრში დაცული აღმოსავლური და სომხური ხელნაწერების, კოლექციების აღწერილობის შედგენა
და გამოქვეყნება;
ბ) სპარსულ, არაბულ და ოსმალურ ხელნაწერთა კატალოგიზაცია (ქართულ, რუსულ და ინგლისურ
ენებზე);

დ) ფონდებში დაცული არაბული, სპარსული, სომხური და თურქული თარგმნილი ლიტერატურის,
შესწავლა და კულტურულ კონტექსტში გააზრება;
ე) აღმოსავლურ და ძველ სომხურ ენებზე დაცული მდიდარი ისტორიულ-ლიტერატურული მასალის
ქართულ ენაზე თარგმნა და ქართველ მკითხველთათვის წარდგენა;
ვ) აღმოსავლური და სომხურენოვანი ისტორიული საბუთების წყაროთმცოდნეობითი კვლევა;
ზ) აღმოსავლური და სომხური ხელნაწერების განყოფილების დებულებით გათვალისწინებული სხვა
უფლებამოსილებების განხორციელება.
გ) ქართულ-აღმოსავლური და ქართულ-სომხური კულტურულ-ისტორიული ურთიერთობების
შესწავლა;