სამეცნიერო შრომების სია

სტატიები:

 1. გრიგოლ ღვთისმეტყველის IV სიტყვის კომენტარის ქართული ვერსია, მრავალთავი, ფილოლოგიურ-ისტორიული ძიებანი, 11 (1985), გვ. 32-40.
 2. გარეჯის ეპიგრაფიკული ძეგლების შესახებ, მაცნე, ისტორიის, არქეოლოგიის, ეთნოგრაფიის და ხელოვნების ისტორიის სერია, 1 (1985), გვ. 189-192 (თანაავტორები: დ. კლდიაშვილი, გ. ოთხმეზური).
 3. ფსევდონონეს მითოლოგიურ კომენტართა ახალი რედაქცია, მაცნე, ენისა და ლიტერატურის სერია, 1 (1985), გვ. 45-51.
 4. გრიგოლ ნაზიანზელი თხზულებათა კომენტირების ისტორიიდან, მრავალთავი, ფილოლოგიურისტორიული ძიებანი, 15 (1989), გვ. 18-31.
 5. Les Signes Marginaux dans les Manuscrits Géorgiens de Grégoire de Nazianze, Le Muséon, Revue d’Études Orientales, 104, 3/4 (1991), pp. 335-347.
 6. გრიგოლ ნაზიანზელის თხზულებათა კვლევა კ. კეკელიძის სახელობის ხელნაწერთა ინსტიტუტში, მაცნე, ენისა და ლიტერატურის სერია, 3 (1991), გვ. 49-54.
 7. ერთი გრამატიკული ხასიათის შენიშვნის შესახებ ძველ ქართულ მწერლობაში, მაცნე, ენისა და ლიტერატურის სერია, 3 (1992), გვ. 105-117.
 8. მარგინალური ნიშნები და მათი მხატვრული გაფორმების წესი ბიზანტიურ და ქართულ ხელნაწერებში, ლიტერატურა და ხელოვნება, 5-6 (1992), გვ. 940-103.
 9. The Georgian Versions of the Pseudo-Nonnos Mythological Commentaries and their Greek Originals. Le Muséon, Revue d’Études Orientales, 106, 3/4 (1993), pp. 289 – 308 (co-author: J. Nimmo-Smith).
 10. კომენტართა გავლენა გრიგოლ ნაზიანზელის თხზულებათა ქართულ თარგმანებზე, ე. მეტრეველი (რედ.), ფილოლოგიური ძიებანი, II, 1995, გვ. 150-163.
 11. ეფრემ მცირის თარგმანების შემცველ ნუსხათა ერთი თავისებურების შესახებ, ე. მეტრეველი (რედ.), ფილოლოგიური ძიებანი, II, 1995, გვ. 144-149.
 12. ბიზანტინისტიკის საზღვარგარეთული ცენტრები (ბელგია, ბულგარეთი), მაცნე, ენისა და ლიტერატურის სერია, 1-4 (1995), გვ. 123-140 (თანაავტორი: ქ. ბეზარაშვილი).
 13. ეფრემ მცირის ავტოგრაფული ნუსხის, S-1276-ის, ერთი მთარგმნელისეული სქოლიოს შესახებ, ი. ჯავახიშვილის 120 წლისთავისადმი მიძღვნილი ისტორიულ-ფილოლოგიური კრებული, თბილისი, 1997, გვ. 78-80.
 14. ეფრემ მცირის „შეისწავენი“ გრიგოლ ღვთისმეტყველის ლიტურგიკული საკითხავების ბერძნული წყაროს შესახებ, მაცნე, ენისა და ლიტერატურის სერია, 1-4 (1998), გვ. 138-148.
 15. ანტიკურ ავტორთა წიგნები ბიზანტიურ ეპოქაში: ეფრემ მცირე და გარეშეთა წიგნები, ANATHESIS, აკად. თ. ყაუხჩიშვილის იუბილესადმი მიძღვნილი კრებული, თბილისი, 1999, გვ. 227-234.
 16. მაქსიმე აღმსარებლის Ambigua ad Iohannem ქართულ მთარგმნელობით ტრადიციაში, მრავალთავი, ფილოლოგიურ-ისტორიული ძიებანი, 18 (1999), გვ. 236-252.
 17. იოანე პეტრიწის ე. წ. ბოლოსიტყვაობის ერთი ფრაგმენტის ბერძნული დედანი, MNHMH, პროფ. ა. ალექსიძისადმი მიძღვნილი კრებული, თბილისი, 2000, გვ. 207-240 (თანაავტორი: ქ. ბეზარაშვილი).
 18. ბერძნები გარეჯაში, ზ. სხირტლაძე (რედ.), სამონასტრო ცხოვრება უდაბნოში, გარეჯა და ქრისტიანული აღმოსავლეთი, თბილისი, 2001, გვ. 105-117.
 19. კვლავ ფსევდონონეს მითოლოგიურ კომენტართა შესახებ, მრავალთავი, ფილოლოგიურ-ისტორიული ძიებანი, 19 (2001), გვ. 236-257.
 20. გრიგოლ ნაზიანზელის დასამშვიდებელ სიტყვათა ეფრემ მცირისეული თარგმანი, მრავალთავი, ფილოლოგიურ-ისტორიული ძიებანი, 20 (2003), 132-144.
 21. გრიგოლ ნაზიანზელის ქართული თარგმანების შემცველი კრებულების მარგინალიები, კორნელი კეკელიძე 125, 2004, გვ. 194-206.
 22. ეფრემ მცირე და გრიგოლ ნაზიანზელის არალიტურგიკული საკითხავების ბასილი მინიმუსის კომენტარები, მრავალთავი, ფილოლოგიურ-ისტორიული ძიებანი, 21 (2005), გვ. 115-118.
 23. ფიჭვი / პიტÂ ძველ ქართულ მთარგმნელობით ტრადიციაში, ლოგოსი. წელიწდეული ელინოლოგიასა და ლათინისტიკაში, 3 (2005), გვ. 303-310.
 24. Euthymius the Athonite and Commentaries on Gregory of Nazianzus’ Writings, Phasis. Greek and Roman Stydies, 9 (2006), pp. 183-194.
 25. გრიგოლ ღვთისმეტყველის თხზულებებისა და მათი კომენტარების კვლევა კ. კეკელიძის სახელობის ხელნაწერთა ინსტიტუტში, ნ. მახარაძე, თ. დოლიძე (რედ.), ბიზანტინოლოგია საქართველოში 1, თბილისი, 2007, გვ. 39-59 (თანაავტორი:  ქ. ბეზარაშვილი).
 26. ბიზანტინისტიკის საკითხების კვლევა კ. კეკელიძის სახელობის ხელნაწერთა ინსტიტუტში, ნ. მახარაძე, თ. დოლიძე (რედ.), ბიზანტინოლოგია საქართველოში 1, თბილისი, 2007, გვ. 22-38 (თანაავტორი: ქ. ბეზარაშვილი).
 27. გრიგოლ ნაზიანზელის თხზულებათა კომენტარები ქართულ მთარგმნელობით ტრადიციაში: „აღვსების საკითხავის“ ბასილი მინიმუსის განმარტება, მრავალთავი, ფილოლოგიურ-ისტორიული ძიებანი, 22 (2007), გვ. 244-257.
 28. Greek Literature and Georgian Translation Tradition in the 17th-18th Centuries, E. Konstantinou (ed.), Ausdrucksformen des Europäischen und Internationalen Philhellenismus vom 17.-19. Jahrhundert, Frankfurt am Main, 2007, pp. 89-93.
 29. Greeks in Georgia, 16th-18th Centuries, E. Konstantinou (ed.), Das Bild Griechenlands im Spiegel der Völker (17. bis 18. Jahrhundert), Philhellenische Studien, 14, Frankfurt am Main, 2008, pp. 21-28.
 30. Ephrem Mtsire and Commentaries on Gregory of Nazianzus’ Liturgical Sermons, PHASIS, Greek and Roman Studies, 11 (2008), pp. 108-119.
 31. 31. შუა საუკუნეების ქართული სამეცნიერო აზროვნების ისტორიიდან: ეფრემ მცირის სქოლიო სამყაროს გეოცენტრულობის შესახებ, სემიოტიკა IV (2008), გვ. 126-141.
 32. 32. ეფრემ მცირე და „ბერძულად სასწავლელი“ სიტყვები, მ. ღარანიძე (რედ.), წახნაგი ფილოლოგიურ კვლევათა წელიწდეული, 1 (2009), გვ. 139-151.
 33. Maximus the Confessor’s Ambigua ad Iohannem in the Georgian Translation Tradition, T. Mgaloblishvili, L. Khoperia (eds.), Maximus Confessor and Georgia, Iberica Caucasica, 3, London: Bennett & Bloom, 2009, pp. 73-85.
 34. ფსევდონონეს კომენტარები – ქრისტიანთა გზამკვლევი ბერძნულ მითოლოგიაში, ი. რატიანი (რედ.), ლიტერატურათმცოდნეობის თანამედროვე პრობლემები, II საერთაშორისო სიმპოზიუმის მასალები, II, თბილისი, 2009, გვ. 166-173.
 35. განათლება და მეცნიერება ბიზანტიაში: ბასილი კესარიელის თხზულებათა შემცველი ბერძნული ხელნაწერი და მისი მწიგნობრული თავისებურებანი, ნ. მახარაძე, მ. გიორგაძე (რედ.), ბიზანტინოლოგია საქართველოში ­– 2, თბილისი, 2009, გვ. 77-118 (თანაავტორი: ქ. ბეზარაშვილი)
 36. გრიგოლ ნაზიანზელის თხზულებათა კომენტარები ქართულ მთარგმნელობით ტრადიციაში: „ნათელთათÂს“ საკითხავის ბასილი მინიმუსის განმარტება, ე. კოჭლამაზაშვილი (რედ.),  ქრისტიანულ-არქეოლოგიური ძიებანი II, თბილისი, 2009, გვ. 303-314.
 37. პინდაროსი ძველ ქართულ მწერლობაში? მ. ღაღანიძე (რედ.), წახნაგი, ფილოლოგიურ კვლევათა წელიწდეული 2 (2010), გვ. 210-217.
 38. The Liturgical Sermons of Gregory of Nazianzus. On the Date of the Georgian Translation by Ephrem Mtsire, A. Schmidt ed., Studia Nazianzenica II, (Corpus Christianorum, Series Graeca, 73, Corpus Nazianzenum, 24), Turnhout: Brepols, 2010.
 39. ბასილი მინიმუსის კომენტარები ქართულ მთარგმნელობით ტრადიციაში, მრავალთავი, ფილოლოგიურ-ისტორიული ძიებანი, 23 (2010), გვ. 55-74.
 40. მემკვიდრეობითობა ძველ ქართულ მთარგმნელობით ტრადიციაში: „მათითა ენითა ვზრახავ და მათითა ყურითა მესმის“, დ. ჩიტუნაშვილი, კავკასია აღმოსავლეთსა და დასავლეთს შორის (ისტორიულ-ფილოლოგიური ძიებანი მიძღვნილი ზაზა ალექსიძის 75 წლისთავისადმი), თბილისი, 2011, გვ. 239-249.
 41. იოანე ოქროპირის „მათეს სახარების“ კომენტარის ფრაგმენტი ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის ბერძნული ხელნაწერების კოლექციიდან, ნ. მახარაძე, ნ. სულავა (რედ.), ბიზანტინოლოგია საქართველოში – 3, თბილისი, 2011, (თანაავტორი ქ. ბეზარაშვილი).
 42. Education and Scholarship in Byzantium: the Byzantine Manuscript (Cod. Tbilis. Gr. 48) Containing Works of Basil of Caesarea and its Peculiarities, Adamantius. Rivista del Gruppo Italiano di Ricerca su “Origene e la tradizione alessandrina”, 17 (2011), pp. 220-237. (თანაავტორი: ქ. ბეზარაშვილი).
 43. An Unknown Fragment of Greek Manuscript from the National Centre of Manuscripts in Tbilisi, Nea Rhome. Rivista di ricerche bizantinistiche 7 (2010), pp. 123-129
 44. Palimpsest Leaves of the Georgian Manuscript Tbilisi, H-2123, Codices Manuscripti, Zeitschrift für handschriftenkunde, Heft 84, September 2012, p. 7-11 (co-author Z. Alexidze).
 45. შუა საუკუნეების ხელნაწერთა ფორზაცებისა და პალიმფსესტური ფურცლების ისტორიები, კადმოსი, ჰუმანიტარულ კვლევათა ჟურნალი, 3 (2011), გვ. 76-94 (თანაავტორი: ზ. ალექსიძე).
 46. 46. ძველი ტექსტების გამოცემის მეთოდები – დიპლომატური და ტექსტუალურ- კრიტიკული გამოცემები: გრიგოლ ღვთისმეტყველის 23-ე საკითხავის ეფრემ მცირისეული თარგმანი, მრავალთავი, ფილოლოგიურ-ისტორიული ძიებანი, 24 (2015), გვ. 73-98.
 47. ეფრემ მცირის ავტოგრაფული ნუსხის – S-1276-ის – დათარიღებისათვის, მრავალთავი, ფილოლოგიურ-ისტორიული ძიებანი, 25 (2016), გვ. 31-39.
 48. გერმანელი ხელოვანის გრავიურები ქართულ „ლოცვანში“, 25, მრავალთავი, ფილოლოგიურ-ისტორიული ძიებანი, (2016), გვ. 279-284 (თანაავტორი: თამარ ჭუმბურიძე).
 49. The Georgian Translation of Basilius Minimus’ Commentaries on the Liturgical Sermons of Gregory of Nazianzus, V. Somers, P. Yannopoulos (éd.), Philokappadox, In memoriam Justin Mossay, (Orientalia Lovaniensia Analecta, 251, Bibliothèque de Byzantion, 14), Leuven – Paris – Bristol: Peeters, 2016, pp. 135-150.
 50. Die Kupferstiche Martin Engelbrechts in einer georgischen Handschrift, Oriens Christianus, 99 (2016), s. 167-174 (თანაავტორი: თ. ჭუმბურიძე). 
 51. Searching for Euthymius Atonite’s Autograph, Le Muséon, 130, 1-2 (2017), pp. 177-206.

წიგნები:

 1. კომენტარული ჟანრი შუა საუკუნეების ქართულ მთარგმნელობით ტრადიციაში. ეფრემ მცირე და გრიგოლ ღვთისმეტყველის თხზულებათა კომენტარები, თბილისი, 2011, 317 გვ.
 2. მაქსიმე აღმსარებლის Ambiguorum liber ქართულ მთარგმნელობით ტრადიციაში, თბილისი, 2016.

თავები კრებულებში

 1. გარეჯის გრაფიტო, კრებულში: თ. ყაუხჩიშვილი, საქართველოს ბერძნული წარწერების კორპუსი II, აღმოსავლეთ საქართველო, თბ., 2000, გვ. 304-312.
 2. მარგინალური ნიშნები ძველ ქართულ ხელნაწერებში, ქართული ენა, ენციკლოპედია, თბილისი, 2008, გვ. 299-300.
 3. ელინოფილიზმი, ქართული ენა, ენციკლოპედია, თბილისი, 2008, გვ. 157-158 (თანაავტორი: ქ. ბეზარაშვილი).
 4. ეგზეგეტიკა, ნარკვევები ძველი ქართული მწერლობის ისტორიიდან, 3, თბილისი, 2016, გვ. 243-327.

კატალოგები, ალბომები:

1. Codices Russiarum. II. Petropolitani; (co-author K. Bezarashvili), Codices Bulgariae, in: J. Mossay (éd.), Repertorium Nazianzenum, Orationes, Textus Graecus. 3. Codices Belgi, Bulgariae, Constantinopolis, Germaniae, Graeciae (pars prior), Heluetiae, Hiberniae, Hollandiae, Poloniae, Russiarum, Scandinaviae, Ucrainae et Codex Uagus, recensuit Paderborn, Munchen, Wien, Zurich, 1993, pp. 47-54; 242-249.

2. ზ. ალექსიძე, ბ. კუდავა (რედ.), ძველი ქართული თარიღიანი ხელნაწერი, შემდგენლები: ქ. ასათიანი, ე. მაჭავარიანი, თ. ოთხმეზური, მ. სურგულაძე, დ. ჩიტუნაშვილი, თ. ჯოჯუა, თბილისი, 2015.

3. შ. გლოველი (რედ.), საქართველოს რეგიონებში დაცული ქართული ხელნაწერები, შემდგენლები: გ. გაგნიძე, შ. გლოველი, დ. გოგაშვილი, მ. კარანაძე, თ. ოთხმეზური, ნ. ჩხიკვაძე, თბილისი, 2015.

4. თ. ოთხმეზური (რედ.), უცხოეთში გადაწერილი ქართული ხელნაწერები საქართველოს სიძველეთსაცავებში, შემდგენლები: ვ. კეკელია, ნ. მიროტაძე, თ. ოთხმეზური, დ. ჩიტუნაშვილი, თბილისი, 2018.

ტექსტების გამოცემები

1. ფსევდონონეს მითოლოგიურ კომენტართა ქართული თარგმანები, თბილისი, 1989, 228 გვ.

2. S. Gregorii Nazianzeni Opera. Versio Iberica, I. Orationes I, XLV, XLIV, XLI (Corpus Christianorum. Series Graeca, 36. Corpus Nazianzenum, 5), editae a H. Metreveli et K. Bezarachvili, T. Kourtsikidze, N. Melikichvili, T. Othkhmezouri, M. Rapava, M. Chanidze, Turnhout, 1998.

3. S. Gregorii Nazianzeni Opera. Versio Iberica, III. Oratio XXXVIII (Corpus Christianorum. Series Graeca, 45. Corpus Nazianzenum, 12), editae a H. Metreveli et K. Bezarachvili, T. Kourtsikidze, N. Melikichvili, T. Othkhmezouri, M. Rapava, Turnhout, 2001.

4. Pseudo-Nonniani in IV orationes Gregorii Nazianzeni commentarii (Corpus Christianorum. Series Graeca, 50, Corpus Nazianzenum, 16), Turnhout-Leuven, 2002, 293 გვ.

5. S. Gregorii Nazianzeni Opera. Versio Iberica, IV. Oratio XLIII, edita a B. Coulie et H. Metreveli et K. Bezarachvili, T. Kourtsikidze, N. Melikichvili, T. Othkhmezouri, M. Rapava, Turnhout, 2004.

6. S. Gregorii Nazianzeni Opera. Versio Iberica, VII.  Orationes XIV, XVI, (Corpus Christianorum. Series Graeca, 86. Corpus Nazianzenum, 28), edita a B. Coulie et H. Metreveli et K. Bezarachvili, T. Kourtsikidze, N. Melikichvili, T. Othkhmezouri, M. Raphava, Turnhout-Leuven, 2017.

თამარ ოთხმეზური

განყოფილების უფროსი, მთავარი მეცნიერ-თანამშრომელი

otkhmezuri@manuscript.ac.ge