საზოგადოებასთან ურთიერთობისა და კულტურული პროგრამების სამსახური

საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის ძირითადი ფუნქციები 

და ამოცანებია:

 

საზოგადოებასთან და მასობრივი ინფორმაციის საშუალებებთან ურთიერთობა;

საზოგადოებისათვის ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის, გამჭვირვალობის და ამ სფეროში საჯარო ინფორმაციის გაცემის უზრუნველყოფა;

საზოგადოების ცნობიერების ამაღლების ხელშეწყობა;

სოციალური პასუხისმგებლობის ღონისძიებებისა და კამპანიების დაგეგმვა და ორგანიზება;

საზოგადოების ინფორმირება კორნელი კეკელიძის სახელობის ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის საქმინობის შესახებ;

ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის ვებგვერდისა და სოციალური ქსელების ადმინისტრირება;

კანონმდებლობით გათვალისწინებული სხვა უფლებამოსილებების განხორციელება.

თანამშრომლები:

 

სამსახურის უფროსი ჯაბიძე მარიამი