საორგანიზაციო განყოფილება

საორგანიზაციო განყოფილების ფუნქციებია:
ა) დირექტორისა და მისი მოადგილეების საქმიანობის საორგანიზაციო და ტექნიკური
უზრუნველყოფა;
ბ) ცენტრის საქმისწარმოების განხორციელება და ცენტრის დოკუმენტაციის დაარქივება;
გ) ცენტრში პირთა დაშვების (თანამშრომელთა და სტუმართა) ორგანიზება და კონტროლი;
დ) ცენტრის სტრუქტურული ერთეულების დებულებებისა და თანამშრომელთა სამუშაო
აღწერილობების მომზადება (შესაბამის სტრუქტურულ ერთეულებთან ერთად);
ე) საკადრო უზრუნველყოფასთან დაკავშირებული ბრძანებების პროექტების მომზადება და
გაფორმების კონტროლი;
ვ) ცენტრში ვაკანტური თანამდებობების დასაკავებელი კონკურსების ორგანიზება;
ზ) სტაჟირების კონკურსის ჩატარების ორგანიზება;
თ) საორგანიზაციო განყოფილების დებულებით გათვალისწინებული სხვა უფლებამოსილებების
განხორციელება.

თანამშრომლები:

 

  • კვანტალიანი ვახტანგი – განყოფილების უფროსი
  • გორდეზიანი ხათუნა – ადამიანური რესურსების მართვისა და მონიტორინგის კოორდინატორი
  • გელაშვილი ლალი – სპეციალისტი