სამეცნიერო-ანალიტიკური და საგამომცემლო განყოფილება

სამეცნიერო-ანალიტიკური და საგამომცემლო განყოფილების ფუნქციებია:

ა) ცენტრის სამეცნიერო საქმიანობის ნაწილში განვითარების ტემპებისა და ხარისხის შესწავლა; ცენტრის საქმიანობის ძირითადიმიმართულებების ოპტიმიზაციის მიზნით ცენტრის კომპეტენციას მიკუთვნებულ საკითხებზე დასკვნებისა და წინადადებებისშემუშავება;

ბ) ხელნაწერთმცოდნეობის განვითარების პერსპექტიული პროგრამებისა და მიმდინარე (წლიური) გეგმების სამეცნიეროსაბჭოსთან ერთად შემუშავება და დასამტკიცებლად მომზადება;

გ) ცენტრის სამეცნიერო და საგანმანათლებლო მუშაობის შეჯამება და წარდგენა სამეცნიერო საბჭოსთვის;

დ) ცენტრის თანამშრომელთა პროფესიული სწავლების, კვალიფიკაციის ამაღლებისა და გადამზადების შესახებ წინადადებისშემუშავება და განხორციელებაში მონაწილეობა;

ე) სამეცნიერო კონფერენციების, სიმპოზიუმების, სემინარებისა და სეზონური სკოლების ორგანიზებაში მონაწილეობა(სამეცნიერო თანამშრომლობის, პროექტებისა და საზოგადოებასთან ურთიერთობის დეპარტამენტთან ერთად);

ვ) სამეცნიერო-ანალიტიკური და საგამომცემლო განყოფილების დებულებით გათვალისწინებული სხვა ფუნქციებისგანხორციელება.“;

თანამშრომლები:

 

განყოფილების უფროსი გლოველი შალვა
 მეცნიერ-თანამშრომელი იმნაძე თამარი
კონსულტანტი ბეზარაშვილი ქეთევან