საგამოფენო-საგანმანათლებლო, პროგრამებისა და მარკეტინგის განყოფილება

საგამოფენო-საგანმანათლებლო პროგრამებისა და მარკეტინგის განყოფილების ფუნქციებია:
ა) ცენტრში დაცული ხელნაწერი მემკვიდრეობის, ქვეყნის საგანმანათლებლო სივრცეში ინტეგრაცია და
ფართო საზოგადოებაში პოპულარიზაცია;
ბ) ცენტრის საქმიანობასთან დაკავშირებით სხვადასხვა სახის გამოფენებისა და პროექტების მომზადება
და მათი კოორდინირება;
გ) მარკეტინგული კვლევა;
დ) საგამოფენო-საგანმანათლებლო პროგრამებისა და მარკეტინგის განყოფილების დებულებით
გათვალისწინებული სხვა უფლებამოსილებების განხორციელება.

თანამშრომლები:

 

განყოფილების უფროსი ბაგაური ნესტანი
მთავარი სპეციალისტი კიკალიშვილი მარიამი
უფროსი სპეციალისტი ბოჭორიშვილი გვანცა
მანანა ღვინერია