საქართველოს საისტორიო და საეთნოგრაფიო საზოგადოება

ფონდი შეიცავს საქართველოს საისტორიო და საეთნოგრაფიო საზოგადოების მასალებს.

ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის საარქივო ფონდი