სათაური: მრავალთავი (24) – ფილოლოგიურ-ისტორიული ძიებანი

სარედაქციო კოლეგია: ცისანა აბულაძე, ზაზა ალექსიძე (მთავარი რედაქტორი), ქეთევან ბეზარაშვილი, დარეჯან კლდიაშვილი, ნინო მელიქიშვილი, თამარ ოთხმეზური, მაია რაფავა, მზია სურგულაძე

გამოცემის თარიღი: 2015 წელი

გვერდების რაოდენობა: 580 გვერდი

გამომცემელი: კორნელი კეკელიძის სახელობის ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრი

აღწერა: „მრავალთავის“ მორიგ, 24-ე ტომში წარმოდგენილი ნაშრომები ეძღვნება ხელნაწერთმცოდნეობის, ფილოლოგიური, ისტორიული და კულტუროლოგიური საკითხების, აგრეთვე წყაროთმცოდნეობით, ეპიგრაფიკულ და არქეოგრაფიულ კვლევებს და ხელნაწერის კონსერვაციასთან დაკავშირებულ პრობლემატიკას. მკითხველს აგრეთვე შესაძლებლობა ეძლევა იხილოს 2011-2015 წლებში ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის გამოცემათა ნუსხა და გაეცნოს მათ ანოტაციებს.