გამოცემები

სათაური: მრავალთავი (25)  ფილოლოგიურ-ისტორიული ძიებანი

სარედაქციო კოლეგია : ცისანა აბულაძე, ზაზა ალექსიძე (მთავარი რედაქტორი), დარეჯან კლდიაშვილი, ნინო მელიქიშვილი, თამარ ოთხმეზური, მაია რაფავა, მზია სურგულაძე, ეთერ ქავთარაძე, დავით შენგელია (პასუხისმგებელი მდივანი)

ტომის რედაქტორები:  დარეჯან კლდიაშვილი, ნინო მელიქიშვილი 

გამოცემის თარიღი: 2017

გამომცემელი: კორნელი კეკელიძის სახელობის საქართველოს ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრი

გვერდების რაოდენობა: 377 გვერდი

ISSN: 0234-7385 (“მრავალთავი”) 

აღწერა

„მრავალთავის“ 25-ე ტომში წარმოდგენილია ფილოლოგიურ- კოდიკოლოგიური, ისტორიულ-წყაროთმცოდნეობითი ხასიათის და ხელნაწერი წიგნის ხელოვნებისადმი მიძღვნილი ნარ კვე ვები, რომლებიც ქარ თული მწერლობის, ისტორიისა და კულტურის საკითხებს ეხება, აგრეთვე, 2016 წლის ქრონიკა ხელნაწერთა ეროვნულ ცენტრსა და ცენტრის მეცნიერ თანამშრომლების მონაწილეობით ჩატა რებული კონფერენციების, გამოფენების, ექსპედიცია-მივლი ნებებისა და ახალი გამოცემების შესახებ.