სამეცნიერო შრომების სია

სტატიები

 1. ქართული ლექციონარების ტექსტის ენობრივი თავისებურებანი, მაცნე, ენისა და ლიტერატურის სერია (ელს), 1973, 2 (15 გვ.).
 • ძველ ქართულ ლექციონართა ტექსტოლოგიური ანალიზი (ხუთწიგნეულის მიხედვით), მაცნე, ელს, 1974, 1 (16 გვ.).
 1. საკუთარი სახელები იოსებ ფლავიოსის ერთი თხზულების ქართული თარგმანის მიხედვით, მაცნე, ელს, 1980, 3 (16 გვ.).
 2. სიტყვათწარმოება იოსებ ფლავიოსის თხზულების ,,იუდეველთა სიძველეთა” ქართულ თარგმანში, მაცნე, ელს, 1981, 4 (17 გვ.).
 3. ინფინიტივი, მასდარი და მიმღეობა იოსებ ფლავიოსის თხზულების ,,იუდეველთა სიძველეთა” ქართულ თარგმანში, მაცნე, ელს, 1983, 1 (10 გვ.).
 4. იოსებ ფლავიოსის ,,იუდეველთა სიძველეთა” მთარგმნელის ვინაობისათვის, მაცნე, ელს, 1984, 4 (13 გვ.).
 5. იოსებ ფლავიოსის თხზულების ,,იუდეველთა სიძველეთა” ქართული თარგმანის არსებული ნუსხები და მათი ბერძნული წყარო, მრავალთავი, ფილოლოგიურ-ისტორიული ძიებანი, თბ., 1985, XI (8 გვ.).
 6. კალკები იოსებ ფლავიოსის თხზულების ,,იუდეველთა სიძველეთა” ქართულ თარგმანში, მრავალთავი, XIII, თბ., 1986 (14 გვ.).
 7. ცხოვრებისეული სინამდვილის აღქმა სულხან-საბა ორბელიანის ,,სიბრძნე-სიცრუისაში”, ქართული ენა და ლიტერატურა სკოლაში, 1987, 1-2-3-4.
 8. ტარიელისა და ფარსადანის კონფლიქტი (შოთა რუსთაველის ,,ვეფხისტყაოსნის” მიხედვით), ქართული ენა და ლიტერატურა სკოლაში, 1987, 1-2-3-4.
 9. რამდენიმე დაკვირვება ეფთვიმე ათონელისა და ეფრემ მცირის მთარგმნელობით მეთოდზე, მაცნე, ელს, 1987, 4 (10 გვ.).
 10. იოსებ ფლავიოსის თხზულების ,,მოთხრობანი იუდაებრივისა ძუელსიტყუაობისანი” ქართული თარგმანის ისევ ბერძნული წყაროს შესახებ, მაცნე ელს, 1989, 1 (3გვ.).
 11. ფსალმუნის ციტირება ეფთვიმე ათონელისა და ეფრემ მცირის მიერ თარგმნილ გრიგოლ ღვთისმეტყველის რამდენიმე ჰომილეტიკურ თხზულებაში, მაცნე, ელს, 1989, 2 (14 გვ.).
 12. გრიგოლ ნაზიანზელის შობის ჰომილიის ქართული თარგმანები, მაცნე, ელს, 1991, 2 (11 გვ.).
 13. ზუსტი თარგმანის როლი ტერმინთა ჩამოყალიბების საქმეში, მაცნე, ელს, 1991, 4 (11 გვ.).
 14. Logoc-logoc ეფთვიმე ათონელისა და ეფრემ მცირის მიერ თარგმნილ გრიგოლ ღვთისმეტყველის 16 ჰომილეტიკურ თხზულებაში, მრავალთავი, XVI, 1991 (10 გვ.).
 15. იოსებ ფლავიოსის “იუდეველთა სიძველეთა” ქართული თარგმანი (თეზისები რუსულ ენაზე. მოხსენება წაკითხულია მოსკოვში, ბიზანტინოლოგთა XVIII საერთაშორისო კონგრესზე 1991 წ-ის აგვისტოში).
 16. გრიგოლ ღვთისმეტყველის 16 ჰომილეტიკური სიტყვის ეფრემ მცირისეული თარგმანის შემცველი ნუსხების ურთიერთმიმართება და ამ თარგმანის ბერძნული წყარო, მაცნე, ელს, 1993, 2 (14 გვ.).
 17. Melikischvili, Die georgische Űbersetzung der Judischen Altertümer von Flavius Josephus und ihre spezifischen Merkmale, Le Museon, Revue d’études Orientales, t. 107, Fasc. 1-2, Louvain-la-Neuve, 1994, (15 გვ.).
 18. ერეტიკოსებთან პოლემიკა კაპადოკიელი მამების ქრისტეშობის ჰომილიებში, ჟურნალი ,,რელიგია”, 1996, 7-8-9 (10 გვ.).
 19. ბიბლიური ციტაცია გრიგოლ ნაზიანზელის ჰომილეტიკურ თხზულებებში, ჟურნალი ,,რელიგია”, 1996, 10-11—12 (10 გვ.).
 20. ბიბლიური ციტაცია გრიგოლ ნაზიანზელის ჰომილეტიკურ თხზულებებსა და მათ ქართულ თარგმანებში, ისტორიულ-ფილოლოგიური კრებული, თბ., მეცნიერება, 1997 (6 გვ.).
 21. 23. გრიგოლ ნაზიანზელის შემოქმედების შემსწავლელი ჯგუფის კრებული,

   მწიგნობარი, 1997 (რეცენზია).

 1. 24. N. Melikischvili, Die georgische Űbersetzung der Antiquitates des Flavius Josephus, Institutum Judaicum Delitzschianum, Münsteraner Judaistische Studien 6, Wissenschaftliche Beitrage zur christlich-judischen Begegnung, Internationales Josephus-Kolloquium, Aarhus, 1999, Münster (8 გვ.).
 2. 25. გრიგოლ ღვთისმეტყველის 16 ჰომილეტიკური სიტყვის ეფრემ მცირისეული თარგმანი ძველ ქართულ ხელნაწერებში (ტექსტოლოგიური ანალიზი), მრავალთავი, ფილოლოგიურ-ისტორიული ძიებანი, XVIII, თბ., 1999 (10 გვ.).
 3. 26. გრიგოლ ნოსელის თხზულებები ძველ ქართულ მწერლობაში, საქ. მეცნ. აკადემიის შოთა რუსთაველის სახ.-ის ქართული ლიტერატურის ინსტიტუტის კრებული, მიძღვნილი აკად. კორნელი კეკელიძის დაბადების 120 წლისთავისადმი, თბ., 1999 (17 გვ.).
 4. 27. გრიგოლ ნაზიანზელის 16 ჰომილეტიკური სიტყვის ეფრემ მცირისეული თარგმანი, მაცნე, ენისა და ლიტერატურის სერია, 1999, 1-4 (16 გვ.).
 5. 28. ეფრემ მცირის მთარგმნელობითი მეთოდი წმ. გრიგოლ ნაზიანზელის არალიტურგიკული სიტყვების მიხედვით, მრავალთავი, ფილოლოგიურ-ისტორიული ძიებანი, XIX, 2001 (11 გვ.).

29 ბიბლიური ციტაცია გრიგოლ ნაზიანზელის არალიტურგიკული სიტყვების ეფრემ მცირისეულ თარგმანში, მრავალთავი, ფილოლოგიურ-ისტორიული ძიებანი, XX, 2003 (4 გვ.).

 1. 30. ეფრემ მცირის მიერ თარგმნილი გრიგოლ ნაზიანზელის არალიტურგიკული მე-18 სიტყვის გავრცობის ერთი წყაროს შესახებ, სამეცნიერო-საღვთისმეტყველო შრომები, II, თბილისის სასულიერო აკადემია, „მერიდიანი”, 2004 (7 გვ.).
 2. 31. ნ. მელიქიშვილი, მ. მაისურაძე, მცირე ცნობები ქართული ნათარგმნი და ორიგინალური ჰომილეტიკური მწერლობის შესახებ (IV-XIX სს.), გელათის მეცნიერებათა აკადემიის ჟურნალი, 5, 2006 (14 გვ.).
 3. 32. იოსებ ფლავიოსის თხზულების, “მოთხრობანი იუდაებრივისა ძუელსიტყუაობისანი”, ქართული თარგმანის ისტორიისათვის, კრებული, მიძღვნილი აკად. გიორგი წერეთლის ხსოვნას: „ბიზანტინოლოგია საქართველოში 2”, პროგრამა „ლოგოსი”, რედაქტორები: ნ. მახარაძე, მ. გიორგაძე, ტ. I, თბ., 2009, გვ. 504-517.).
 4. 33. იოსებ ფლავიოსის თხზულება “მოთხრობანი იუდაებრივისა ძუელსიტყუაობისანი” როგორც პირველი ისტორიული წყარო სახარებისეული რეალობის შესახებ, “მრავალთავი”, 23, ფილოლოგიურ-ისტორიული ძიებანი, ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრი, თბ., 2010 (16 გვ.).
 5. 34. “ქართული ნათარგმნი ჰომილეტიკური თხზულებების შემცველი კრებულები [VII-XVIIIსს.]”, კრებული, მიძღვნილი აკად. გიორგი წერეთლის სახ. აღმოსავლეთმცოდნეობის ინსტ.-ის დაარსების 50-ე წლისთავისადმი: „ბიზანტინოლოგია საქართველოში 3”, პროგრამა „ლოგოსი”, რედაქტორები: ნ. მახარაძე, ნ. სულავა, თბ., 2011 (გვ. 385-395).
 6. 35. ბიბლიის ქართული თარგმანები (33 გვერდი; გადაცემულია დასაბეჭდად საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესიის ენციკლოპედიაში).
 7. ქართული ნათარგმნი და ორიგინალური ჰომილეტიკური მწერლობა [IV-XXსს.], (გადაცემულია დასაბეჭდად საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესიის ენციკლოპედიაში).
 8. 36. ქართლის ცხოვრება, ტექსტები ძველი ქართულიდან ახალ ქართულზე გადმოიღო და კომენტარები დაურთო ნინო მელიქიშვილმა, მამული, ენა, სარწმუნოება, II „ახალი ივირონი”, თბ., 2012 (გვ. 3-136).
 9. 37. წმ. გრიგოლ ღვთისმეტყველის 16 ლიტურგიკული სიტყვის წმ. ეფთვიმე ათონელისა და წმ. ეფრემ მცირის ქართული თარგმანი (მთარგმნელობითი მეთოდისა და ტერმინთშემოქმედების კუთხით), სამეცნიერო-საღვთისმეტყველო შრომები, III, თბილისის სასულიერო აკადემიისა და სემინარიის გამომცემლობა, თბ., 2012 (10 გვ.).
 10. 38. წმ. იოანე ოქროპირის ქადაგებათა შემცველი კრებული “მარგალიტის” ქართული რედაქცია, სამეცნიერო-საღვთისმეტყველო შრომები, IV, თბილისის სასულიერო აკადემიისა და სემინარიის გამომცემლობა, თბ., 2013 (15 გვ.).
 11. 39. გაბრიელ მცირის ლიტერატურული მოღვაწეობიდან, მუშაკი სულიერისა ვენახისაY, მიხეილ ქავთარია – 80, თბ., 2012 წ.
 12. 40. N. Melikishvili, Les traductions georgienns de l’homelie de Gregoire de Nazianze Sur la Nativite dans les Mravalt’avi. Corpus Christianorum, Series Graeca, 73,  “Studia Nazianzenica II, Turnhout: Brepols Publishers 2010, Corpus Nazianzenum, 24, ed. by A.B. Schmidt.
 13. 41. Nino Melikishvili, Les enseignements des Trois Grands Cappadociens sur l’incarnation du Seigneur (A partir des traductions georgiennes anciennes des homelies sur la Nativite, Orientalia Lovaniensia Analecta, 251, Bibliotheque de Byzantion, 14, Philokappadox, In Memoriam Justin Mossay, edite par Veronique Somers et Panayotis Yannopoulos, Peeters, Leuven-Paris-Brepol, CT, 2016, p. 121-134.
 14. წმ. Gრიგოლ ნოსელის თხზულების “თარგმანებაÁ ქებისა ქებათაÁსაÁ” ქართული თარგმანი (თანაავტორი გ. კიკნაძესთან ერთად), მრავალთავი, ფილოლოგიურ-ისტორიული ძიებანი, თბილისი, 2017.

მონოგრაფიები და ტექსტების პუბლიკაციები:

 1. იოსებ ფლავიოსი, მოთხრობანი იუდაებრივისა ძუელსიტყუაობისანი, ქართული თარგმანის ტექსტი გამოსაცემად მოამზადა, გამოკვლევა დაურთო ნინო მელიქიშვილმა, ტ. I, თბ., მეცნიერება, 1987 (382 გვ.).
 2. იოსებ ფლავიოსი, მოთხრობანი იუდაებრივისა ძუელსიტყუაობისანი, ქართული თარგმანის ტექსტი გამოსაცემად მოამზადა, ლექსიკონი და საძიებლები დაურთო ნინო მელიქიშვილმა, ტ. II, თბ., მეცნიერება, 1988 (548 გვ.).
 3. 3. ბასილი კესარიელის, გრიგოლ ნაზიანზელის, გრიგოლ ნოსელისა და იოანე ოქროპირის ჰომილეტიკური თხზულებები ქართულ ენაზე, თბ., ლოგოსი, 2000.
 4. 4. ბიბლიურ წიგნთა ძველი ქართული თარგმანები, ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრი, თბილისის სასულიერო აკადემია. გამომც.: “ალილო”, თბ., 2009.
 5. 5. ქართული ნათარგმნი ჰომილეტიკური ძეგლები, I, ეკლესიის მამათა სწავლებანი ღვთის განკაცების შესახებ, კრებული შეადგინა, ტექსტები გამოსაცემად მოამზადა, წინასიტყვა და ლექსიკონი დაურთო ნინო მელიქიშვილმა, თბილისის სასულიერო აკადემიისა და სემინარიის გამომცემლობა, 2010.
 6. 6. Sancti Gregorii Nazianzeni Opera, Versio iberica, I, Orationes I, XLV, XLIV, XLI. Corpus Christianorum, Series Graeca, 36, Corpus Nazianzenum, 5. Editae a Helene Metreveli et K. Bezarachvili, T. Kourtsikidze, Melikichvili, T. Othkhmezouri, M. Raphava, M. Chanidze. Turnhout-Brepols, 1998, Leuven University Press.
 7. 7. Sancti Gregorii Nazianzeni Opera, Versio iberica, II, Orationes XV, XXIV, XIX. Corpus Christianorum, Series Graeca, 42, Corpus Nazianzenum, 9. Editae a Helene Metreveli et K. Bezarachvili, M. Dolakidze, T. Kourtsikidze, M. Matchavariani, N. Melikichvili, M. Raphava, M. Chanidze. Turnhout-Brepols Publishers, 2000, Leuven University Press.
 8. 8. Sancti Gregorii Nazianzeni Opera, Versio iberica, III, Oratio XXXVIII. Corpus Christianorum, Series Graeca, 45, Corpus Nazianzenum, 12. Editae a Helene Metreveli et K. Bezarachvili, T. Kourtsikidze, N. Melikichvili, T. Othkmezouri, M. Raphava. Turnhout-Brepols Publishers, 2001, Leuven University Press.
 9. 9. Sancti Gregorii Nazianzeni Opera, Versio iberica, IV, Oratio XLIII. Corpus Christianorum, Series Graeca, 52, Corpus Nazianzenum, 17. Editae a B. Coulie et Helene Metreveli + et K. Bezarachvili, T. Kourtsikidze, N. Melikichvili, T. Othkmezouri, M. Raphava. Turnhout-Brepols Publishers, 2004, Leuven University Press.

10.თანაავტორი: Sancti Gregorii Nazianzeni Opera, Versio iberica, V, Orationes XXXIX, LX. Corpus Christianorum, Series Graeca 58,  Corpus Nazianzenum, 20. Editae a B. Coulie et Helene Metreveli + et K. Bezarachvili, T. Kourtsikidze, N. Melikichvili,  M. Raphava. Turnhout-Brepols Publishers, 2007. Leuven University Press.

 1. 11. Sancti Gregorii Nazianzeni Opera, Versio iberica, VI, Orationes XI, XXI, XLII. Corpus Christianorum, Series Graeca 78, Corpus Nazianzenum, 26. Editae a B. Coulie et Helene Metreveli + et K. Bezarachvili, T. Kourtsikidze+, N. Melikichvili, Raphava. Turnhout-Brepols Publishers, 2013. Leuven University Press.
 2. 12. ნარკვევები ძველი ქართული სასულიერო მწერლობის ისტორიიდან, I, ნ. მელიქიშვილი, ბიბლიოლოგია (ბიბლიურ წიგნთა ძველი ქართული თარგმანები) (გვ. 18-261), ნ. მელიქიშვილი, მ. მაისურაძე, ქართული ნათარგმნი და ორიგინალური ჰომილეტიკური ლიტერატურა (გვ. 262-598), რედაქტორი: მთავარეპისკოპოსი სტეფანე (კალაიჯიშვილი), წმ. მაქსიმე აღმსარებლის სახ.-ის სამეცნიერო-საღვთისმეტყველო ცენტრი, გამომცემლობა “აღმსარებელი”, თბ., 2012.
 3. 13. ქართული ნათარგმნი ჰომილეტიკური ძეგლები, II, წმიდა იოანე ოქროპირის კრებული „მარგალიტი”, ტექსტი გამოსაცემად მოამზადა, გამოკვლევა წაუმძღვარა და ლექსიკონი დაურთო ნინო მელიქიშვილმა, თბილისის სასულიერო აკადემიისა და სემინარიის გამომცემლობა, 2015 (მონოგრაფია).
 4. 14. იოსებ ფლავიოსი, “მოთხრობანი იუდაებრივისა ძუელსიტყუაობისანი”, III, ქართული თარგმანის ტექსტი გამოსაცემად მოამზადა, გამოკვლევა, ლექსიკონი და საკუთარ სახელთა საძიებელი დაურთო ნინო მელიქიშვილმა, თბილისი, 2014 (263 გვ.).
 5. ბიბლია, ძველი და ახალი აღთქუმაÁ, სულხან-საბა ორბელიანის რედაქცია, მეორე გადამუშავებული და შევსებული გამოცემა.Gგამოცემა მოამზადეს ელენე დოჩანაშვილმა, ნინო მელიქიშვილმა და სოფიო სარჯველაძემ, გია ქარჩხაძის გამომცემლობა, თბილისი, 2017.

რედაქტირებული ნაშრომები             

 

 • წმ. იოანე დამასკელი, მართლმადიდებლური სარწმუნოების ზედმიწევნითი გადმოცემა, გამოსაცემად მოამზადეს რ. მიმინოშვილმა და მ. რაფავამ, ძველი ბერძნულიდან თარგმნა, შესავალი და შენიშვნები დაურთო ე. ჭელიძემ, თბილისის სასულიერო აკადემიის გამომცემლობა, 2000.
 • წმ. გრიგოლ ნოსელის თხზულებათა შემცველ ქართულ ხელნაწერთა აღწერილობა, ხელნაწერები აღწერეს შესავალი და საძიებლები დაურთეს ექვთიმე კოჭლამაზაშვილმა და თინა დოლიძემ, პროგრამა „ლოგოსი”, თბ., 2009.
 • მრავალთავი, ფილოლოგიურ-ისტორიული ძიებანი, 23, ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრი, თბ. 2010 (მ. სურგულაძესთან ერთად).
 • წმ. გრიგოლ ნოსელი, ქალწულებისათOს და საღმრთოYსა მოქალაქობისა, ტექსტი გამოსაცემად მოამზადა, გამოკვლევა, კომენტარები და ტერმინოლოგიური ლექსიკონი დაურთო პროტოპრესვიტერმა გიორგი ზვიადაძემ, გამომცემლობა „მერიდიანი”, თბ., 2011.
 • წმ. გაბრიელ მცირე, ღვთივსულიერნი სწავლანი, რომელსა ეწოდების კლიტე, ტექსტი გამოსაცემად მოამზადა, წინასიტყვა და შენიშვნები დაურთო დავით ჩანადირმა, თბ., 2011.

   6)  სამეცნიერო-საღვთისმეტყველო შრომები, III, თბილისის სასულიერო 

      აკადემიისა და სემინარიის გამომცემლობა, თბ., 2012.

7) სამეცნიერო-საღვთისმეტყველო შრომები, IV, თბილისის სასულიერო

   აკადემიისა და სემინარიის გამომცემლობა, თბ., 2013.

8) წმ. გრიგოლ ნოსელი „თარგმანებაY ქებისა ქებათაYსაY”, ტექსტი

   გამოსაცემად მოამზადა, გამოკვლევა და ლექსიკონი დაურთო გ. კიკნაძემ,

   თბილისის სასულიერო აკადემიისა და სემინარიის გამომცემლობა, 2013.

9) გრაგნილი, საეკლესიო-სამეცნიერო კრებული, III, თბილისის სასულიერო

   აკადემია, თბილისის სასულიერო აკადემიისა და სემინარიის  

   გამომცემლობა, თბ., 2015.

10) თ. ოთხმეზური, მაქსიმე აღმსარებლის AAmbiguorum liber ქართულ

   მთარგმნელობით ტრადიციაში, თბილისი, 2016.

11) გრაგნილი, საეკლესიო-სამეცნიერო კრებული, IV, თბილისის სასულიერო

   აკადემია, თბილისის სასულიერო აკადემიისა და სემინარიის 

   გამომცემლობა, თბ., 2016.

12) ვერნერ გ. ფაიქსი, იენს მერგენთალერი, განათლების შემოქმედებითი ძალა,

   გერმანულიდან თარგმნა თ. კოტრიკაძემ, რედაქტორი ნ. მელიქიშვილი,

   თბილისის სასულიერო აკადემიისა და სემინარიის გამომცემლობა, 2016. 

13) მ. მაისურაძე, დროსის წამების ქართული ვერსიის ქართულ-სირიული

   ლიტერატურული ურთიერთობის ისტორიიდან, კ. კეკელიძის სახ.

   საქართველოს ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრი, თბ., 2017.

14) მრავალთავი, ფილოლოგიურ-ისტორიული ძიებანი, 25, კორნელი კეკელიძის

   სახელობის საქართველოს ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრი, თბ., 2017 (დ.

  კლდიაშვილთან ერთად).

ნინო მელიქიშვილი

მთავარი მეცნიერ-თანამშრომელი

ninomelikishvili@hotmail.com