სამეცნიერო შრომების სია

 გამოცემები

 1. ესთერის წიგნის ძველი ქართული ვერსიები (ბიბლია-ტექსტი-კვლევები), თბილისი, 2014, 445 გვ.
 2. პროკლე დიადოხოსი – პლატონური ფილოსოფოსი, კავშირნი ღმრთისმეტყუელებითნი, თარ­გმანი წინასიტყვაობა და განმარტება იოანე პეტრიწისა, ტ. II – ხელნაწერ H-1337-ის დიპლომატური გა­მო­ცე­მა, თბილისი, 2016. 720 გვ. (დამანა მელიქიშვილთან ერთად)
 1. ართული პალიმფსესტები ხელნაწერთა ეროვნულ ცენტრში – კატალოგი, ტექსტები, ალბომი, თბილისი 2017, 810 გვ. (ლამარა ქაჯაიასთან, ხათუნა გაფრინდაშვილთან, ციცინო გულედანთან, დალი ჩიტუ­ნაშვილსა და ირმა ხოსიტაშვილთან ერთად)
 2. უცხოეთში გადაწერილი ქართული ხელნაწერები საქართველოს სიძველეთსაცავებში,  თბილისი, 2018, 143 გვ. (თამარ ოთხმეზურთან, ვლადიმერ კეკელიასთან და დალი ჩიტუნაშვილთან ერთად).

რედაქტორი

 1. ელენე მეტრეველი, ფილოლოგიურ-ისტორიული კვლევები, თბილისი, 2012, თამარ ოთხმეზურთან და თინა ცერაძესთან ერთად.

სტატიები

2009

 1. „κατά წინდებულის ეკვივალენტები ფსალმუნთა წიგნის ძველ ქართულ რეცენზიებში“, ენ­ათ­მეცნიერების საკითხები I-II (თბილისის უნივერსიტეტის გამომცემლობა, 2009), გვ. 205–214.
 2. „ებრაიზებული ფრაზეოლოგიური წინდებულები და მათი მნიშვნელობა ძველი აღთქმის წი­ნა­სწარმეტყველთა წიგნებში“, დ. მელიქიშვილი, საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „ტბელობა“  (თბილისი, 2009), გვ. 471–478.

2010

 1. „παρά და διά წინდებულთა ეკვივალენტები ფსალმუნთა წიგნის ძველ ქართულ რე­ცენ­ზი­ებ­ში“, ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის, ჰუ­მა­ნი­ტა­რულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის, ქართული ენის ინსტიტუტის სამეცნიერო შრო­მე­ბის კრებული 1, In Memoriam კ. დანელია (თბილისი, 2010), გვ. 72–82.
 2. „ებრაიზებული ფრაზეოლოგიური წინდებულები და მათი სემანტიკა სახარებაში“, სა­ერ­თა­შო­რისო სამეცნიერო კონფერენცია „დიდაჭარობა“ მასალები (თბილისი, 2010), გვ. 425–428.

2011

 1. სინტაქსური კონსტრუქციების ეკვივალენტები რუთის წიგნის უძველეს თარგმანებში ნაწილი 1, გელათის მეცნიერებათა აკადემიის ჟურნალი 3-4 (2011), გვ. 58–69.
 2. სინტაქსური კონსტრუქციების ეკვივალენტები რუთის წიგნის უძველეს თარგმანებში ნაწილი 2, გელათის მეცნიერებათა აკადემიის ჟურნალი 5-6 (2011), გვ. 60–70.

2013

 1. “The Influence of the Biblical Translation on the Postpositional System of the Georgian Literary Language”, აღმოსავლური ენები თარგმანში 4, მეოთხე საერთაშორისო კონფერენცია, კრაკოვი, 18-20 ოქტომბერი, 2010 (კრაკოვი, Księgarnia Akademicka, 2013), გვ. 179– 187.

2015

 1. „Рукописная Культура“, Грузины (მოსკოვი, Наука, 2015), გვ. 87–96.

2016

 1. „ხელნაწერი კულტურა“, ქართველები – ყველაფერი ქართველთა კულტურისა და ეთნოსის შესახებ, წიგნი 18, სამაგიდო წიგნების 2 ათეული, (თბილისი. 2016), გვ. 97–103.
 2. „H-1337 ხელნაწერის თავგადასავალი“, (დ. მელიქიშვილის თანაავტორობით), პროკლე დი­ად­ოხოსი – პლატონური ფილოსოფოსი, კავშირნი ღმრთისმეტყუელებითნი, თარგმანი წი­ნასიტყვაობა და განმარტება იოანე პეტრიწისა, ტ. I – ფაქსიმილური გამოცემა, რე­დაქ­ტორ-გამომცემელი დამანა მელიქიშვილი (თბილისი, 2016), გვ. 18–21.
 3. „H-1337 ხელნაწერის კოდიკოლოგიური (ტექნიკური) აღწერილობა“, პროკლე დიადოხოსი – პლატონური ფილოსოფოსი, კავშირნი ღმრთისმეტყუელებითნი, თარგმანი წი­ნა­სიტ­ყვა­ობა და განმარტება იოანე პეტრიწისა, ტ. I – ფაქსიმილური გამოცემა, რედაქტორ-გა­მომ­ცემელი დამანა მელიქიშვილი (თბილისი, 2016), გვ. 22–41.

 

 

2018

 1. „სად წაიყვან სადაურსა“: ბიბლიის XIII საუკუნის კოდექსი მადენადარანის ქართულ ხელნაწერთა ფრაგმენტების კოლექციაში, ელენე მეტრეველი ­– 100, თბილისი, 2018.

ნათია მიროტაძე

უფროსი მეცნიერ-თანამშრომელი – კოდიკოლოგიისა და ტექსტოლოგიის განყოფილება

natia_mirotadze@yahoo.com