სამეცნიერო შრომების სია

სტატიები:

 1. 1. ქართული კანონიკური ლიტერატურის ისტორიიდან (“მცირე სჯულის კანონის” დავით რექტორისა და თეიმურაზ ბაგრატიონისეული ნუსხები), გულანი, 1989, გვ. 45-63.
 2. ანტიმონოთელიტური თხზულებები ძველ ქართულ მწერლობაში, მაცნე, ენისა და ლიტერატურის სერია, 3 (1992), გვ. 77-89.
 3. ეფთვიმე მთაწმიდლის “წინამძღურის” შედგენილობა და წყაროები, მაცნე, ენისა და ლიტერატურის სერია, 4 (1996), გვ. 15-32,
 4. ეფთვიმე მთაწმიდელი და მის მიერ თარგმნილი “წინამძღუარი”, ისტორიულ-ფილოლოგიური ძიებანი, XVIII, 1997, გვ. 73-78.
 5. ეფთვიმე მთაწმიდელი ერესების წინააღმდეგ (“წინამძღუარში” დაცული 14 შეჩვენება), მრავალთავი, ფილოლოგიურ-ისტორიული ძიებანი, 18 (1999), გვ. 140-152.
 6. ეფთვიმე მთაწმიდლის “წინამძღუარი”, როგორც ქრისტიანული მართლმადიდებლობის სახელმძღვანელო, რელიგია, 2001,  გვ. 49-57 გვ.
 7. ეფთვიმე მთაწმიდლის დამოკიდებულება “გარეშეთა” სიბრძნისადმი (მის მიერ თარგმნილი და შედგენილი “წინამძღურის” მიხედვით), ლოგოსი, 2003, 336-352/
 8. ეფთვიმე ათონელის ერთი უცნობი თარგმანის შესახებ, მრავალთავი, ფილოლოგიურ-ისტორიული ძიებანი, 21 (2005), გვ. 195-220.
 9. იოანე დამასკელის ერთი თხზულების უცნობი ქართული თარგმანი, მრავალთავი, მრავალთავი, ფილოლოგიურ-ისტორიული ძიებანი, 19 (2001), გვ. 201-205.
 10. არსენ იყალთოელის “დოგმატიკონის” შედგენილობახელნაწერი კრებულების მიხედვით, გელათის მეცნიერებათა აკადემიის ჟურნალი, I, 2004, გვ. 22-34.
 11. “დოგმატიკონის”  ხელნაწერი კრებულები (S1463 ნუსხასთან მიმართების ცხრილი) მრავალთავი, ფილოლოგიურ-ისტორიული ძიებანი, 20 (2003), გვ. 75-81.
 12. “წინამძღურის” პოლემიკური ნაწილი, გელათის მეცნიერებათა აკადემიის ჟურნალი, 6, 2005, გვ. 36-52.
 13. 14.  ელინური სიბრძნე და ერეტიკული სწავლა ეფთვიმე მთაწმიდლის “წინამძღვარში” მრავალთავი, ფილოლოგიურ-ისტორიული ძიებანი, 22 (2007), გვ. 84-92.
 14. სიმეონ ახალი ღვთისმეტყველის “სინანულისა მიმართ”, ქრისტიანულ-არქეოგრაფიული ძიებანი, 2, 2009, გვ. 236-302 (თანაავტორი).
 15. არსენ იყალთოელის ერთი ტერმინული ხასიათის კომენტარი “დოგმატიკონიდან”, ბიზანტინოლოგია საქართველოში, 2, თბილისი, 2009, გვ. 833-840.
 16. “ძენი ღმთისანის განმარტებისათვის ანასტასი სინელის “წინამძღურის” მიხედვით ძველქართულ-ბერძნული ფილოსოფიურ-თეოლოგიური ტერმინოლოგიის დოკუმენტირებული ლექსიკონი (სამეცნიერო კონფერენციის მასალები), თბილისი, 2009, გვ. 50-54.
 17. “დოგმატიკონის” ნუსხათა ტიპოლოგიზაციისათვის, ბიზანტინოლოგია საქართველოში 3, თბილსი, 2011, გვ. 695-704.
 18. “ჩემში ასე ეწერა და სჯობს კი ესე”, ბიზანტინოლოგია საქართველოში 3, თბილისი, 2011, გვ. 704-715 (თანაავტორი).
 19. ბიზანტიურ ავტორთა გავლენის კვალი „გრიგოლ ხანძთელის ცხოვრებაში“, ტაო-კლარჯეთისადმი მიძღვნილი II საერთაშორისო კონფერენცია, 2012 (თანაავტორი).
 20. ქრონოლოგიური საკითხები საკითხავში “სიტყვისგება ბასილისი და გრიგოლისი” (რ. ჩაგუნავასთან თანაავტორობით), მუშაკი სულიერისა ვენახისა – მიშა ქავთარიასადმი მიძღვნილი კრებული, თბილისი, 2012, გვ. 212-228.
 21. ანასტასი სინელის “წინამძღვარში” დაცული ერთი იკონოგრაფიული გამოსახულების შესახებ, მრავალთავი, ფილოლოგიურ-ისტორიული ძიებანი, 24 (2015), გვ. 160-165.

მონოგრაფიები:

 1. ეფთვიმე მთაწმიდელი “წინამძღვარი” (სარწმუნოებისათვის), გამოსაცემად მოამზადეს თ, ჭყონიამ  და ნ. ჩიკვატიამ, გამოკვლევა, ლექსიკონი და კომენტარი დაურთო ნ. ჩიკვატიამ, თბილისი, 2007.
 2. (თანაავტორებთან ერთად), ძველქართულ-ძველბერძნული ფილოსოფიურ-თეოლოგიური ტერმინოლოგიის დოკუმენტირებული ლექსიკონი, I-II, თბილისი, 2010.
 3. მ. რაფავა, მ. კასრაძე, ნ. ჩიკვატია,, ნიკიტა სტითატი, თხზულებანი, დოგმატიკონი, II, (მონოგრაფია), თბილისი, 2013.
 4. ე. გაბიძაშვილი, ნ. გოგუაძე, ნ. ჩიკვატია, მ. რაფავა, ნარკვევები ძველი ქართული სასულიერო მწერლობის ისტორიიდან, II,თბილისი, 2014.
 5. ნ. ჩიკვატია, მ. რაფავა, დ. შენგელია, ანასტასი სინელი, წინამძღუარი,დოგმატიკონი, I, თბილისი, 2015..

ნანა ჩიკვატია

მთავარი მეცნიერ-თანამშრომელი

nana.chikvatia@yahoo.com