სამეცნიერო შრომების სია

სტატიები

 1. 1. იოანე დამასკელის „დიალექტიკის” ქართულ-სომხური ვერსიები, ნაწ. 1, მაცნე, Nენისა და ლიტერატურეს სერია, 1 (1965), გვ. 257-278.
 2. იოანე დამასკელის „დიალექტიკის” ქართულ-სომხური ვერსიები, ნაწ. 2 , მაცნე, ენისა და ლიტერატურეს სერია, 2 (1965), გვ.\ 192-207.
 3. ვეფხისტყაოსნის ზოგი ადგილის გაგებისათვის, შოთა რუსთაველი“, ისტორიულფილოლოგიური ძიებანი, თბილისი, 1966, გვ. 109-122.
 4. პროკლე დიადოხოსის „კავშირნი ღმრთისმეტყველებითნისა” და იოანე პეტრიწის „განმარტებათა” სომხური თარგმანის შესახებ, მაცნე, ენისა და ლიტერატურეს სერია, 1 (1969), გვ. 130-145.
 5. Ефрем Мцире, Предисловие к «Изложению православной веры» Иоанна Дамаскина, Антология мировой философии, 1-2, Москва, 1969, 662-663.

6.საიათნოვას ქართული ლექსები ხელნაწერთა ინსტიტუტის ფონდების მიხედვით, მრავალთავი, ფილოლოგიურისტორიული ძიებანი, 1 (1971), გვ. 243-266.

 1. ქართულიდოგმატიკისისტორიიდან: ტერმინები „ერთარსება” და „თანაარსი”, მრავალთავი, ფილოლოგიურისტორიული ძიებანი, 2 (1973), გვ. 110-126.
 2. იოანე პეტრიწი მომდევნო საუკუნეებში (ერთიშენიშვნის გარშემო), მრავალთავი, ფილოლოგიურისტორიული ძიებანი, 3 (1973), გვ. 93-103.
 3. „იგავის”, „ხატისა” და „კერპის” ცნებებისათვის იოანე პეტრიწის “განმარტებებში”, მაცნე, ენისა და ლიტერატურეს სერია, 1 (1974), გვ. 67-74.
 4. უცნობი ავტორის ანტიმონოფიზიტური ტრაქტატი, მაცნე, ენისა და ლიტერატურეს სერია, 1 (1975), გვ. 17-31.
 5. პორფირი ფინიკიელის „ხუთნი Ãმანი” ქართულ მწერლობაში, მრავალთავი, ფილოლოგიურისტორიული ძიებანი, 6 (1978), გვ. 51-61.
 6. ერთი ბერძნული პოლემიკური ძეგლის (ფსევდო-ისააკის ტრაქტატების) გამოძახილი ქართულ მწერლობაში, მრავალთავი, ფილოლოგიურისტორიული ძიებანი, 7 (1980), გვ. 64-76.
 7. ფილოსოფიის განსაზღვრებანი ამონიოს ერმისისა და დავით უძლეველის მოძღვრებაში, მრავალთავი, ფილოლოგიურისტორიული ძიებანი, 8 (1980), გვ. 38-49.
 8. აკად. კ. კეკელიძის დაბადების 100 წლისთავისადმი მიძღვნილი საიუბილეო სესია, მრავალთავი, ფილოლოგიურისტორიული ძიებანი, 9 (1981).
 9. ქართული ფილოსოფიურ-მეცნიერული ტერმინოლოგიის ისტორიიდან („ზედმიწევნულება” და „Ãელოვნება”), მრავალთავი, ფილოლოგიურისტორიული ძიებანი, 9 (1981), გვ. 11-21.
 10. ამონიოს ერმისის თხზულებებში დადასტურებული გრამატიკული ხასიათის ცნობები, მაცნე, ენისა და ლიტერატურის სერია, 4 (1981), გვ. 128-138.
 11. Les traditions et innovations dans l’école neoplatonicienned’ Alexandrie (Ammonius Hermias et David l’Invincible), Bedi Kartlisa, Révue de Kartvelologie, 40, (1982), 216-226 .
 12. Грузино-армянские философские отношения в эпоху развитого феодализма, Методологические вопросы развития средневековой философии народов Закавказия, 1982, 126-135.
 13. 19. ძველი ქართული წერილობითი ცნობები ერთი სასვენი ნიშნის შესახებ, მრავალთავი, ფილოლოგიურისტორიული ძიებანი, 10 (1983), გვ. 128-138.
 14. რაზე მუშაობთ, რას აკეთებთ? (ილ. აბულაძის მიმოწერიდან უცხოელ და საბჭოთა მეცნიერებთან), მრავალთავი, ფილოლოგიურისტორიული ძიებანი, 10 (1983), გვ. 16-21.
 15. ამონიოს ერმისისა და დავით უძლეველის მიმართებისათვის, მნათობი, 7 (1983), გვ. 139-145.
 16. მეცნიერებათა კლასიფიკაცია ამონიოს ერმისის მოძღვრებაში, მრავალთავი, ფილოლოგიურისტორიული ძიებანი, 11 (1985), გვ. 41-50.
 17. თეოფილე ხუცესმონაზონის ერთი თარგმანის შესახებ (ეპიფანე კვიპრელი თუ იოანე დამასკელი?), მაცნე, ენისა და ლიტერატურის სერია, 4 (1986), გვ. 39-51.
 18. სულხან-საბა ორბელიანის ლექსიკონის ერთი სიტყვის გაგებისათვის („შური”), მაცნე, ენისა და ლიტერატურის სერია, 3 (1989), გვ. 88-94.
 19. ადრე ბიზანტიური აზროვნების ზოგიერთი მომენტი გრიგოლ ნაზიანზელის ჰომილიათა ქართულ თარგმანებში, თბილისის უნივერსიტეტის შრომები, ფილოსოფია, 292 (1989), გვ. 168-171.
 20. ეფრემ მცირის „უწყებაÁ მიზეზსა ქართველთა მოქცევისასა” და „სადღესასწაულო წიგნი”, მაცნე, ენისა და ლიტერატურის სერია, 4 (1990), გვ. 98-110.
 21. გრიგოლ ნაზიანზელის ჰომილიათა ეფრემ მცირისეული კრებულების შედგენილობისათვის, მაცნე, ენისა და ლიტერატურის სერია, 2 (1990), გვ. 66-84.
 22. Les colofons d’Efrem Mtsiré et les traductions géorgienns de Grégoire de Nazianze, (collabor. B. Coulie), Le Muséon, 104, fasc.1-2 (1991), p. 109- 124. 
 23. 29. ავტორისა და მთარგმნელის უფლებათა გაგებისათვის (გრიგოლ ნაზიანზელის რამდენიმე ჰომილიის ეფთვიმე მთაწმიდლისა და ეფრემ მცირის თარგმანების მიხედვით), მრავალთავი, ფილოლოგიურისტორიული ძიებანი, 16 (1991), გვ. 20-28.
 24. Грузинские переводы произведений Аммония сына Гермия, Резюме сообщений международного конгресса, Москва, 1991, 941-942.
 25. Древнегрузинский перевод сочинения Епифания Кипрского об ересях, Византиноведческие этюды, Тбилиси, 1991, 69-74.
 26. „თარგმანთაგანისა” და „ზედადართულის” გაგებისათვის გრიგოლ ნაზიანზელის ჰომილიათა ეფთვიმე მთაწმიდლის თარგმანების მიხედვით, მრავალთავი, ფილოლოგიურისტორიული ძიებანი, 17 (1992), გვ. 85-91.
 27. გრიგოლ ნაზიანზელის ჰომილია „ნათლისღებისათÂს” (39-ე საკითხავი) ქართულ მრავალთავებში, მაცნე, ენისა და ლიტერატურის სერია, 1 (1993), გვ. 58-71.
 28. ნიკიტა სტითატის (X1ს.) პოლემიკური თხზულება სომხური მონოფიზიტობის წინააღმდეგ, ქუთაისის უნივერსიტეტის მოამბე, 4 (1995), გვ. 106-120.
 29. გრიგოლ ნაზიანზელის ჰომილიები, როგორც წყარო ნიკიტა სტითატის ანტიმონოფიზიტური თხზულებისა, ფილოლოგიური ძიებანი, 2, თბილისი, 1995, გვ. 81-108.
 30. ეფრემ მცირის ცნობები გრიგოლ ნაზიანზელის თხზულებათა ქართული თარგმანების შესახებ, ფილოლოგიური ძიებანი, 2, თბილისი, 1995, გვ. 109-130.
 31. გრიგოლ ნაზიანზელის ორი ჰომილიის (38, 39) მოკლე ტექსტები ქართულ მრავალთავებში, მაცნე, ენისა და ლიტერატურის სერია, 4 (1996), გვ. 141-148.
 32. ათონის მწიგნობრული სკოლა, ქართული ფილოსოფიური აზრის ისტორია, 1, 1996, გვ. 109-123.
 33. Грузинские переводы произведений Аммония, сына Гермия, международный конгресс византинистов, Резюме сообщений, 1997, 941-942.
 34. 40. სიმეონ ახალი ღვთისმეტყველის ერთი თხზულება ქართულ ენაზე („სინანულისათÂს”), ისტორიულფილოლოგიურიკრებული, 1997, გვ. 45-50.
 35. ეფრემ მცირის მთარგმნელობითი მოღვაწეობიდან (რამდენიმე დაკვირვება გრიგოლ ნაზიანზელის საკითხავების ეფრემისეული თარგმანების შემცველ კრებულებზე), მაცნე, ენისა და ლიტერატურეს სერია, 1-4 (1998), გვ. 129-138.
 36. პეტრიწისა და ამელახოსის იდენტიფიკაციისათვის, მრავალთავი, ფილოლოგიურისტორიული ძიებანი, 18 (1999), გვ. 274-279.
 37. იერუსალიმური კოლექციის ქართულ ხელნაწერთა მინაწერების მნიშვნელობა მე-17ს.-ის საქართველოს ისტორიისათვის (Jer. 8 და Jer. 43 ხელნაწერების მიხედვით), მაცნე, ენისა და ლიტერატურეს სერია, 1-4 (1999), გვ. 192-200.
 38. Полемические сочинения из «Догматикона» Арсения Икалтоели относительно обрядовой практики армянской церкви, HayastanŒ ev ûristonyaArevelû, Erevan, 2000, 370-373.
 39. 45. ისევ პროკლეს „კავშირნი ღვთისმეტყველებითნისა” და პეტრიწის „განმარტებების” ბოლოსიტყვაობის შესახებ, ეტანოივა, თბილისი, 2001, გვ. 151-162.
 40. ერთი უცნობი პერსონალია გრიგოლნაზიანზელის პირველი საღვთისმეტყველო სიტყვის (27) ქართულ-სომხურ თარგმანებში, მრავალთავი, ფილოლოგიურისტორიული ძიებანი, 19 (2001), გვ. 213-220.
 41. გელათის სამწიგნობრო ცენტრი და სომეხიმ თარგმნელები, ჟურნ. „რელიგია, 1-2-3, 2002, გვ. 25-39.
 42. Sin. 50 ხელნაწერის ერთი ცნობის შესახებ (იყო თუ არა ქართულ ენაზე გრიგოლ ნაზიანზელის თხზულებათა თარგმანების წიგნი ეფთვიმე მთაწმიდელამდე?), ლოგოსი, წელიწდეული ელინოლოგიასა და ლათინისტიკაში, I, თბილისი, 2003, გვ. 247-260.
 43. ზოგი რამ ილია აბულაძის ცხოვრებიდან, საიუბილეო კრებული ილია აბულაძე 100“, თბილისი, 2003, გვ. 12-17.
 44. გრიგოლ ნაზიანზელის პირველი თეოლოგიური სიტყვის (27) კომენტარები ქართულ-სომხურ თარგმანებში, მრავალთავი, ფილოლოგიურისტორიული ძიებანი, 20 (2003), გვ. 145-157.
 45. ღვთისმეტყველების გაგებისათვის გრიგოლ ნაზიანზელის პირველი თეოლოგიური სიტყვის (საკითხავი 27) ქართულ-სომხური თარგმანებისმ იხედვით, ლოგოსი 4, საქართველოს მართლმადიდებლურ ეკლესიასთან არსებული ქრისტიანული კვლევის საერთაშორისო ცენტრის ორგანო, თბილისი, 2004, გვ. 167-174.
 46. ელინური ფილოსოფია და „თავისუფალი საკითხები“ გრიგოლ ნაზიანზელის პირველი საღვთისმეტყველო სიტყვის (საკითხავი 27) ქართული თარგმანების მიხედვით, . კეკელიძის დაბადების 100 წლისთავისადმი მიძღვნილი საიუბილეო კრებული, თბილისი, 2004, გვ. 245-266.
 47. ბიბლიის წიგნთა ინდექსები ძველ ქართულ მწერლობაში, ქრისტიანობის ოცი საუკუნე საქართველოში, 2004, გვ. 224-237.
 48. თომა იერუსალიმელის ეპისტოლე სომეხი მონოფიზიტების მიმართ არსენი იყალთოელის „დოგმატიკონიდან”, მრავალთავი, ფილოლოგიურ-ისტორიული ძიებანი, 21, 2005, გვ. 102-108.
 49. ტაო-კლარჯეთის სამწიგნობრო ცენტრი, (Православнаяэнциклопедия, 2005წ.)
 50. ქართული დოგმატიკურ-პოლემიკური ლიტერატურა (Православнаяэнциклопедия, 2005წ.)
 51. ქართული ფილოსოფიური ლიტერატურა (Православная энциклопедия, 2005 წ.)
 52. იოანე ტარიჭისძე (Православная энциклопедия, 2007წ.)
 53. იოანე ჭიმჭიმელი (Православная энциклопедия , 2007 წ.)
 54. გრიგოლ ნაზიანზელის „ნათლისღებისათÂს” (საკითხავი 39) ჰომილიის ქართული

თარგმანები (მთარგმნელობითი მეთოდის ტიპოლოგიზაციის კონტექსტში), ლიტერატურული ძიებანი, XXVI, 2005, გვ. 104-112.

 1. 61. პროკლე დიადოხოსის „კავშირნი ღვთისმეტყველებითნისა” და იოანეპ ეტრიწის „განმარტებათა” სომხური თარგმანის სტრუქტურისათვის, გელათის მეცნიერებათა აკადემიის ჟურნალი, 1, 2006, გვ. 25-35.
 2. Догматико-полемический сборник Арсения Икалтоели (XIв.) по грузинским рукописям, XVI ежегодная богословская конференция Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, I, Материалы, Москва, 2006, 234-237.
 3. ძველი ქართული დოგმატიკურ-პოლემიკური მწერლობა, ბიზანტინოლოგია საქართველოში, . ყაუხჩიშვილისადმი მიძღვნილი კრებული, ლოგოსი, თბილისი, 2007, გვ. 403-416.
 4. ერთი იამბიკოს შესახებ პროკლე დიადოხოსის „კავშირნი ღვთისმეტყველებითნისა“ და იოანეპეტრიწის „განმარტებების“ ე.წ. ბოლოსიტყვაობაში, მრავალთავი, ფილოლოგიურისტორიული ძიებანი, 22 (2007), გვ. 122-133.
 5. სომხურ მონოფიზიტობასთან პოლემიკა ნიკიტა სტითატის ხუთი ტრაქტატის მიხედვით, საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია ტბელობა“, მასალები, 2008, გვ. 56-62.
 6. „გარემოვლითი სწავლულების“ გაგებისათვის ძველ ქართულ მწერლობაში, საქართველოს მართლმადიდებელ ეკლესიასთან არსებული ქრისტიანული კვლევის საერთაშორი სოცენტრის სამეცნ. ჟურნალი ლოგოსი, 2008, გვ. 17-24.
 7. Полемические сочинения против армянского монофизитства в древнегрузинской письменности, Вестник Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, т. 3 (23), Богословие-Философия, Москва, 2008. 13- 29.
 8. Pour la réception d’«Anakephaleiosis» d’Épiphane de Chypre dans l’ancienne littérature géorgienne, Pneumatike, diakoniva, konstantia. – amoxosto, 2008, 22.
 9. Первое обличительное слово Никиты Стифата против армянской ереси (грузинский текст), «Богословский вестник», Ж. Московской академии и семинарии, 7, 2008, 63-91.
 10. სომხური მონოფიზიტობის წინააღმდეგ ქართულ მწერლობაში არსებული ნაწარმოებების სტილისტიკა, ბიზანტინოლოგიასაქართველოში, 2, 2009, გვ. 615-624.
 11. იოანე მთავარაისძე, შავი მთის ქართველი მოღვაწე, წახნაგი, ფილოლოგიურ კვლევათა წელიწდეული, I, 2009, გვ. 128-139.
 12. A Fragment of Maximus the Confessor’s Quaestionesad  Thalassiumin Old Georgian Manuscripts, Maximus the Confessor and Georgia, IbericaCaucasica, vol. 3, London, 2009, 87-100.
 13. სიმეონ ახალი ღვთისმეტყველი, „სინანულისამიმართ” (ნ. ჩიკვატიასთან ერთად), ქრისტიანულარქეოლოგიური ძიებანი, II, 2009, გვ. 236-294.
 14. „თანაშეტყუება“ ტერმინის გაგებისათვის ძველ ქართულ წერილობით წყაროებში,  ძველ ქართულძველბერძნულ ფილოსოფიურთეოლოგიური ტერმინოლოგიის დოკუმენტირებული ლექსიკონისადმი მიძღვნილი სამეცნიერო კონფერენციის მასალები, 2009.
 15. ილ. აბულაძის პირადი არქივის აღწერილობა, შესავალი წერილი, პირადი არქივების აღწერილობა, 2, თბილისი, 2010.
 16. Les traductions georgiennes du discours 39 de Gregoire de Nazianze, Studia nazianzenica II, Corpus Christianorum, S. graeca 73, Corpus Nazianzenum 24, Turnhout, 2010, p. 491-517.
 17. ალექსანდრიული ნეოპლატონური სკოლის ტრადიციების ასახვა ძველ ქართულ მწერლობაში (ფილოსოფიის განსაზღვრებანი), ბიზანტინოლოგია საქართველოში _ 3, 2011.
 18. Грузинские переводы посланий Никиты Стифата, Вестник Православного СвятоТихоновского гуманитарного университета, 6, Москва, 2011.
 19. იოანე ათონელი _ შტრიხები ბიოგრაფიისათვის, სამეცნიერო ჟურ­ნა­ლი @„ლოგოსი, 6, 2011, გვ. 73-78.
 20. ნიკიტა სტითატის ეპისტოლეების ქართული თარგმანები, ქრისტიანულარქეოლოგიური კრებული, 3, 2012, გვ. 126-145.
 21. არსენ ბულმაისიმისძის ეპისტოლე აბუსერაბუსერიძის მიმართ, როგორც გე­ლათური სკოლის ეპისტოლოგრაფიის ნიმუში, თბილისის სასულიერო აკ­ადემიის სამეცნიეროსაღვთისმეტყველო შრომები, 3, 2012, გვ. 56-67.
 22. Св. Иоанн Афонский–основоположник афонского грузинского монастыря, XXII ежегодная конференция православного святотихоновского гуманитарного университета, т. I, Москва, 2012, 23-26.
 23. 84. იოანეოქროპირის „მატეს სახარების განმარტების“ ქართული თარგმანის შედგენილობისათვის, მუშაკი სულიერისა ვენახისაÁ, მიხეილ ქავთარიას 80 წლისთავისადმი მიძღვნილი კრებული, თბილისი, 2012, გვ. 87-97.
 24. პროკლე დიადოხოსის „კავშირნი ღვთისმეტყველებითნისა“ და იოანე პეტრიწის განმარტებათა სომხური თარგმანი, ქართველოლოგი,N 18 (3), 2012, გვ. 172–189.
 25. სომხური მონოფიზიტობის წინააღმდეგ პოლემიკა ძველ ქართულ მწერლობაში. კავკასია აღმოსავლეთსა და დასავლეთს შორის, . ალექსიძისადმი მიძღვნილი კრებული, თბილისი, 2012, გვ. 365–379.
 26. არსენ იყალთოელის „დოგმატიკონი“ მართლმადიდებლობისა და ეროვნული თვითმყოფადობის კონტექსტში, თბილისის სასულიერო აკადემიის ჟურნალიგული გონიერი, 5 (2013), გვ. 203–212.
 27. ლეგენდური გადმოცემები გრიგოლ ღვთისმეტყველის შესახებ, იოანე ოქროპირის „მათეს სახარების განმარტების“ მიხედვით, თბილისის სასულიერო აკადემიის საღვთისმეტყველოსამეცნიერო შრომები, 3, 2013.
 28. ნიკიტა სტითატის ბერძნული ხელნაწერებით უცნობი ეპისტოლე არსენ იყალთოელის „დოგმატიკონში“, ლოგოსი, სამეცნიერო ჟურნალი საქართველოს მართლმადიდებელ ეკლესიასთან არსებული კვლევის საერთაშორისო ცენტრი, 7, თბილისი, 2013, გვ. 44-54.
 29. Georgians Translations of Nicetas Stethatos’s Epistles ( According to Arsen Iqaltoeli’s Dogmatikon), Georgian Christian Thougt and its Culturul Context. Memorial Volume for the 125 th Anniversary of Shalva Nutsubidze ( 1888-1969), Eds. Nutsubidze T., Hom G., Lourie B., Leiden: Brill 2014, 244-282.
 30. Ostrovsky A,. Raphava M., Notes on Georgian Translation the Works of Niketas Stethatos, Scrinium, 10 (2014), p. 380-393.
 31. 92. ევსტრატი ნიკიელის „მოსაÃსენებელი, თუ ოდეს ჰრომნი და ეკლესიაÁმათი…“ არსენი ყალთოელის „დოგმატიკონის“ მიხედვით, თბილისის სასულიერო აკადემიის საღვთისმეტყველოსამეცნიერო შრომები, 5, 2015, გვ. 98–162.91.
 32. 93. An Epistle unknown in NicetasStethatosmavnuscripts Present in Arsen ofIqalto’s “Dogmatikon”, Religion and Spirituality, returning to Spirituality _ Novapublishers New York, 2015, 27-32.
 33. 9 გრიგოლ ღვთისმეტყველის პირველი თეოლოგიური სიტყვის (Or 27) ორი ქართული თარგმანი, თბილისის სასულიერო აკადემიის საღვთისმეტყველოსამეცნიერო შრომები, 6, 2016.
 34. 95. L’ Or. 39 de Gregoire de Nazianzegeorgien, dans le “Mravaltavi” Bibliotheqe de Bizantion 14 Philokappadox in memoriam YustinMossay, Leuven-Paris-Bristol, 2016, 151-181.
 35. 96. ქართული ხელნაწერის A 1 (1030წ.) უწყება პენტარქიის შესახებ, მრავალთავი, ფილოლოგიურისტორიული ძიებანი, 25, 2017.

წიგნები

 1. 1. იოანე დამასკელი, „დიალექტიკა“, ქართული თაგმანების ტექსტი გამოსცა, გამოკვლევა და ლექსიკონი დაურთო მაია რაავამ, თბილისი, „მეცნიერება“, 1976.
 2. 2. ამონიოს ერმისის თხზულებები ქართულ მწერლობაში, ტექსტები გამოსაცემად მოამზადეს ნათელა კეჭაღმაძემ და მაია რაფავამ; გამოკვლევა, ლექსიკონი და საძიებლები დაურთო მაია რაფავამ, თბილისი, „მეცნიერება“, 1984.
 3. 3. წმ. იოანე დამასკელი, „მართლმადიდებლური სარწმუნოების ზედმიწევნითი გადმოცემა, ორი ძველი ქართული თარგმანი (წმ. ეფრემ მცირისა და წმ. არსენ იყალთოელისა) გამოსაცემად მოამზადეს რომან მიმინოშვილმა და მაია რაფავამ, წინასიტყვაობა და შენიშვნები დაურთო მაია რაფავამ; ძეგლი ბერძნულიდან თანამედროვე ქართულზე თარგმნა, შესავალი და შენიშვნები დაურთო ედიშერ ჭელიძემ, თბილისის სასულიერო აკადემიის გამოცემა, თბილისი, 2000.
 4. 4. (თანაავტორებთან ერთად) S.Gregorii Nazianzeni Opera. Versio Iberica, I. Orationes I, I, XLV, XLIV, XLI, editae a H. Metreveli et K Bezarachvili, T.Kourtsikidze, N. Melikichvili, T. Othkhmezouri, M. Rapava, M. Chanidze (Corpus Christianorum. Series Graeca, 36, Corpus

 Nazianzenum, 5), Turnhout-Leuven, 1998.

 1. (თანაავტორებთან ერთად) S.Gregorii Nazianzeni Opera. Versio Iberica, II. Orationes

 XV, XXIV, XIX, editae a H. Metreveli et K Bezarachvili, T.Kourtsikidze, N. Melikichvili, T.       Othkhmezouri, M. Rapava, M. Chanidze (Corpus Christianorum. Series Graeca, 42, Corpus 

Nazianzenum, 9), Turnhout- Leuven, 2000.

 1. (თანაავტორებთან ერთად) S.Gregorii Nazianzeni Opera. Versio Iberica, III. Oratio XXXVIII, editae a H. Metreveli et K Bezarachvili, T.Kourtsikidze, N. Melikichvili, T. Othkhmezouri, M. Rapava, M. Chanidze (Corpus Christianorum. Series Graeca, 45, Corpus Nazianzenum, 12), Turnhout- Leuven, 2001.
 2. (თანაავტორებთან ერთად) S.Gregorii Nazianzeni Opera. Versio Iberica, IV,. Oratio XLIII, editae a B. Coulie et H. Metreveli et K Bezarachvili, T.Kourtsikidze, N. Melikichvili, T. Othkhmezouri, M. Rapava (Corpus Christianorum. Series Graeca, 52, Corpus Nazianzenum, 17), Turnhout- Leuven, 2004.
 3. (თანაავტორებთან ერთად) S.Gregorii Nazianzeni Opera. Versio Iberica, V. Orationes XXXIX, XL, editae a B. Coulie et H. Metreveli et K Bezarachvili, T.Kourtsikidze, N. Melikichvili, T. Othkhmezouri, M. Rapava, M. Chanidze (Corpus Christianorum. Series Graeca, 58, Corpus Nazianzenum, 20), Turnhout- Leuven, 2007.
 4. (თანაავტორებთან ერთად), ძველ-ქართულ-ძველ ბერძნული ფილოსოფიურ-თეოლოგიური ტერმინოლოგიის დოკუმენტირებული ლექსიკონი, თბილისი, 2010.
 5. ნიკიტა სტითატის ანტიმონოფიზიტური სიტყვები, გამოკვლევა, ლექსიკონი და საძიებლები დაურთო მაია რაფავამ, თბილისის სასულიერო აკადემიისა და სემინარიის გამომცემლობა, თბილისი, 2013.
 6. (თანაავტორებთან ერთად), დოგმატიკონი, II, ნიკიტა სტითატი, ხუთი პოლემიკური სიტყვისა და ეპისტოლეთა ტექსტები გამოსაცემად მოამზადა და გამოკვლევა დაურთო მაია რაფავამ, ტექსტები ,,აღსავალთათÂს“, სულისათÂს“ და ,,სამოთხისათÂს“ გამოსაცემად მოამზადა და გამოკვლევა დაურთო მარიამ კასრაძემ, ლექსიკონი და საძიებლები მოამზადეს მაია რაფავამ და ნანა ჩიკვატიამ, თბილისი, 2013.
 7. (თანაავტორებთან ერთად), დოგმატიკა და პოლემიკა, წიგნში: ნარკვევები ძველი ქართული სასულიერო მწერლობის ისტორიიდან, თბილისი, 2014, 345-515.
 8. 12. (თანაავტორებთან ერთად), დოგმატიკონი, I, ანასტასი სინელი, წინამძღუარი, ტექსტი გამოსაცემად მოამზადეს ნ. ჩიკვატიამ, მ. რაფავამ და დ. შენგელიამ, გამოკვლევა და ლექსიკონი დაურთეს ნ. ჩიკვატიამ და დ. შენგელიამ, თბილისი, 2015.
 9. 13. პროკლე დიადოხოსის „კავშირნი ღვთისმეტყველებითნისა“ და იოანე პეტრიწის „განმარტებების“ სომხური თარგმანი, სომხური ტექსტი სომხურ-ქართული ლექსიკონითა და გამოკვლევით გამოსცა მაია რაფავამ, თბილისი, 2016.

მაია რაფავა

მთავარი მეცნიერ-თანამშრომელი, სამეცნიერო საბჭოს ხელმძღვანელი

mraphava@yahoo.com