სამეცნიერო შრომების სია

მონოგრაფიები:

 

 1. The Repousse Metal covers of Georgian Manuscripts from the Collection of the National Centre of Manuscripts (in English), The second revisid edition, Tbilisi, 2019, p.160 (თანაავტორი).
 2. ქართული ხელნაწერი წიგნი საზღვარგარეთ, თბილისი, 2018, 352 ფ. (თანაავტორი).
 3. The Georgian Manuscript Book Abroad, Tbilosi, 2018, p. 351 (თანაავტორი).
 4. ძველი აღთქმის მინიატიურები ქართულ ხელნაწერებში, XI-XVIII საუკუნეები, მეორე გამოცემა (ქართულ და ინგლისურ ენებზე). თბილისი, 2018, 263 ფ.  (თანაავტორი).
 5. ქართული ხელნაწერი, V-XIX საუკუნეები, ალბომი, მეორე გადამუშავებული გამოცემა, თბილისი, 2018, 188 ფ. (თანაავტორი).
 6. Georgian Manuscript Book, 5th-19th Centuries, Album,  Tbilisi, Second Revised Edition,  2018, 188  (თანაავტორი).
 7. ტაო-კლარჯეთის მწიგნობრული მემკვიდრეობა, თბილისი, 2018, 318 ფ., (თანაავტორი).
 8. ძველი აღთქმის მინიატიურები ქართულ ხელნაწერებში, თბილისი, 2016, 255 ფ.   (თანაავტორი).
 9. საქართველოს რეგიონებში დაცული ქართული ხელნაწერები. კატალოგი. (ქართულ და ინგლისურ ენებზე), თბილისი, 2015, 391ფ. (თანაავტორი).
 10. ქართული ხელნაწერების ჭედური ყდები, თბილისი, 2015, 158 ფ. (თანაავტორი).
 11. The Repousse Metal covers of Georgian Manuscripts, Tbilisi, 2015, p.158 (თანაავტორი).
 12. Georgian Manuscript Book, 5th-19th Centuries, Album,  Tbilisi,  2014, 188  (თანაავტორი).
 13. ქართული ხელნაწერი წიგნი. V-XIX საუკუნეები. ალბომი, თბილისი, 2012, 188 ფ. (თანაავტორი).
 14. ვებგვერდი: ქართული ხელნაწერი, geomanuscript.ge 2010, გვ. 198 (თანაავტორი).
 15. ქართული წიგნის ყდის ისტორია, თბილისი, 2002, 85+58 ფ.

სტატიები:

 

 1. მინიატიურისა და ტექსტის ურთიერთმიმართების საკითხისათვის ქართულ ფსალმუნში, მრავალთავი, ფილოლოგიურ-ისტორიული ძიებანი, 26, თბილისი, 2019, გვ. 279-296.
 2. “Некоторые результаты диагностики чеканных окладов грузинских Евангелий XII-XIII веков“, Труды Гасударственного   Эрмитажа, XCIX, Византия в контексте мировой культуры, Материалы конференции, посвященной  помяти Алисы Владимировны Банк 1906-1984, Санкт-Петербург, Издательство Гасударственного   Эрмитажа, 2019, ст.170-183  (თანაავტორი).
 3. ქრისტე-პანტოკრატორის გამოსახულება XII-XIIIსს. ქართული ხელნაწერი წიგნების ყდებზე, ელენე მეტრეველი _ 100, თბილისი, 2018, გვ. 123-131.
 4. ხელნაწერის ყდა, „ხელნაწერი“,  კორნელი  კეკელიძის სახ. საქართველოს ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის სამეცნიერო-პოპულარული წიგნების სერია,  I,  თბილისი, 2017, გვ. 51-65.
 5. უძველესი ქათული ყდები სვანური კოლექციიდან, მრავალთავი, ფილოლოგიურ-ისტორიული ძიებანი, 24, თბილისი, 2015, გვ. 481-493 (თანაავტორი).
 6. ჯრუჭი (H 1665) ფსალმუნნი, წიგნში „ფსალმუნნი და გალობანი“,  გამოც. ბაკმი, თბილისი,  2014,  გვ. 316-319 (თანაავტორი).
 7. „ხელნაწერთა ეროვნულ ცენტრში დაცული ტაოკლარჯული წარმომავლობის ხელნაწერთა ყდები და მათი დღევანდელი მდგომარეობა, საერთაშორისო კონფერენცია „ტაო-კლარჯეთი“, მასალები, თბილისი, 2010, გვ. 133-148.
 8. ვებგვერდისათვის განკუთვნილი ყდების ელექტრო კატალოგის მოცულობა და მისი შედგენის პრინციპები, „ქართული ხელნაწერი წიგნი (ვებგვერდის შექმნა)“, საანგარიშო კონფერენციის მასალები, თბილისი, 2009, გვ. 21-26.
 9. A Recently discovered manuscriptbinding by the Georgian master Ioane-Zosime,Vaktang Beridze 1 st International Simposium of Georgian Culture, Georgian Art in the Context of European and Asian Cultures, Proceedings, June 21-29, 2008, Tbilisi, 2009, 273-275.
 10. ახალი ქრონოლოგიური ცნობა ბაღვაშთა ფეოდალური სახლის შესახებ. მრავალთავი, ფილოლოგიურ-ისტორიული ძიებანი, 22, თბილისი, 2007, გვ. 315-319.
 1. X საუკუნის კიდევ ერთი ხელნაწერის ყდა სინის მთის ქართულ ხელნაწერთა ახალი კოლექციიდან, მრავალთავი, ფილოლოგიურ-ისტორიული ძიებანი, 22, თბილისი, 2007, გვ. 346-351.
 2. Система датировки грузинских переплётов, Кавказоведение № 10, Москва, 2006, с. 270-273.
 3. ათონური კოლექციის ქართულ ხელნაწერთა პალეოგრაფიული თავისებურებანი (X-XIII სს 28 ნუსხის საფუძველზე), მრავალთავი, ფილოლოგიურ-ისტორიული ძიებანი, 21, თბილისი, 2005, გვ.413-433.
 4. XVIII-XIX სს. ქართული ყდები,  მრავალთავი, ფილოლოგიურ-ისტორიული ძიებანი, XIX, თბილისი, 2001, გვ. 58-66.
 5. იერუსალიმური წარმომავლობის რამდენიმე ქართული ხელნაწერი წიგნის ყდის დათარიღებისათვის, მეცნე, ენისა და ლიტერატურისსერია, № 1-4, თბილისი, 1997, გვ. 200-213.
 6. წერეთლებისა და დადიანების კუთვნილი რამდენიმე წიგნის ოქროთი მოვარაყებული ყდა, კრებ. „მწიგნობარი“, თბილისი, 1997, გვ. 124-134.
 7. ქართული წიგნის ყდის ისტორიისათვის, კრებ. „მწიგნობარი“, თბილისი, 1996, გვ. 82-96.
 8. წიგნის შეკვრასთან დაკავშირებული ტერმინები, მეცნe, ენისა და ლიტერატურის სერია, № 1-4, თბილისი, 1995, გვ.165-184.
 9. ქართული ხელნაწერი წიგნის ყდის გაფორმების ისტორიიდან, კრებ. გულანი, თბილისი, 1989, გვ. 241-265.

მაია კარანაძე

უფროსი მეცნიერ-თანამშრომელი