სამეცნიერო შრომების სია

სტატიები

 1. თეიმურაზ ბატონიშვილის თხზ. „ფრიკსა და ოქროსმატყლოვანისათვის ვერძისა“ წყაროს საკითხისათვის, მრავალთავი III, 1973, გვ. 119-126.
 2. ეფრემ ასურის სახელით ცნობილი ერთი თხზულების გამო, მრავალთავი VI, 1978, გვ. 34-42,.
 3. „სამძალის“ მნიშვნელობის გაგებისათვის ძველ ქართულში, მრავალთავი VII, 1980, გვ. 131-136.
 4. ეფრემ ასურის თხზულებათა ქართული თარგმანების ურთიერთმიმართებისათვის, მაცნე, ენისა და ლიტერატურის სერია, 2, 1981, გვ. 110-125.
 5. ეფრემ ასურის თხზულებათა ძველი ქართული თარგმანები მრავალთავებში, მაცნე, ენისა და ლიტერატურის სერია, 2, 1982, გვ. 53-65.
 6. არსენ იყალთოელის თარგმანების ენის ერთი სტილისტური თავისებურების შესახებ, მრავალთავი X, 1983, გვ. 154-160.
 7. „გრიგოლ აკრაკანტელის ცხოვრების ორი ქართული რედაქცია, მრავალთავი XIV, 1987, გვ. 95-102.
 8. ნოემბრის თვის მეტაფრასების ორი ათონური ნუსხა, მრავალთავი XV, 1989, გვ. 32-38.
 9. ეფთვიმე ათონელის ერთი თარგმანის გამო, მრავალთავი XVI, 1991, გვ. 29-33.
 10. „იოანე ოქროპირის ცხოვრების“ თეოფილე ხუცესმონაზვნისეული თარგმანი, მრავალთავი XVII, 1992, გვ. 59-69.
 11. „ეკატერინას წამების“ მეტაფრასული თხზულების მთარგმნელის შესახებ, მრავალთავი XVIII, 1999, გვ. 164-174.
 12. „კოზმან და დამიანეს ცხოვრების“ რედაქციათა ურთიერთმიმართებისათვის, მრავალთავი XIX, 2001, გვ. 110-116.
 13. „იოანე ალექსანდრიელის ცხოვრების“ ქართული რედაქციები, მრავალთავი XX, 2003, გვ. 28-38.
 14. ეფთვიმე ათონელის მთარგმნელობითი მოღვაწეობიდან, მრავალთავი XXI, 2005, გვ. 88-95.
 15. „თეოქტისტე ლეზველის ცხოვრების“ ქართული რედაქციები, მრავალთავი XXII, 2007, გვ. 27-40.

ლექსიკონები

 1. „ძველი ქართული ჰაგიოგრაფიული ლიტერატურის ძეგლების“ სიმფონია-ლექსიკონი, ტ.1, (თანაავტორი), „არტანუჯი“, თბილისი, 2005.
 2. „ძველი ქართული ჰაგიოგრაფიული ლიტერატურის ძეგლების“ სიმფონია-ლექსიკონი, ტ.2, (თანაავტორი), „არტანუჯი“, თბილისი, 2007.
 3. „ძველი ქართული ჰაგიოგრაფიული ლიტერატურის ძეგლების“ სიმფონია-ლექსიკონი, ტ.3, (თანაავტორი), „არტანუჯი“, თბილისი, 2014.

ხელნაწერთა აღწერილობა

 1. ქართულ ხელმაწერთა აღწერილობა, ათონური კოლექცია, 1, (თანაავტორი), „მეცნიერება“, თბილისი, 1986 (ნოემბრის თვის მეტაფრასების ორი ათონური ნუსხის (Ath.36, Ath.37) აღწერილობა).

ტექსტების პუბლიკაცია

 1. ძველი მეტაფრასული კრებულები (ნოემბერი), თბილისი,
 2. ბიბლიის ძველი აღთქმის წიგნების ქართული თარგმანების სრული კორპუსი (ერთ-ერთი მკვლევარი და გამომცემელი), თბილისი, 2017.

ლიანა ახობაძე

უფროსი მეცნიერ-თანამშრომელი – კოდიკოლოგიისა და ტექსტოლოგიის განყოფილება