სამეცნიერო შრომების სია

 1. გ. ავალიშვილი ენა („იერუსალიმში მოგზაურობის“ მიხედვით), ფილოლოგიური ძიებანი, I, 1964, გვ. 137-173.
 2. ქართულ ხელნაწერთა აღწერილობა (S კოლექცია), ტ. IV, თბ. 1965, ავტორთა ჯგუფი.
 3. ქართულ ხელნაწერთა აღწერილობა (S კოლექცია), ტ. V, თბ. 1967, ავტორთა ჯგუფი.
 4. ქართულ ხელნაწერთა აღწერილობა (Q კოლექცია), თბ. 2017, ავტორთა ჯგუფი.
 5. ახალი მასალები იოანე ბატონიშვილის სახელით ცნობილი რუსულ-ქართული ლექსიკონის შესახებ, ჟ. მაცნე (ელს), 1984, ¹4.
 6. გიორგი ავალიშვილის ცხოვრების გზა, ჟ. მაცნე (ელს), 1987, ¹1.
 7. გიორგი ავალიშვილის თარგმანები, ჟ. მაცნე (ელს), 1987, ¹4.
 8. შოთა რუსთაველი, ვეფხისტყაოსანი, თბ. 1988, მონაწილეობა პოემის ტექსტის დადგენაში (პირველი 500 სტროფი), 1988.
 9. გ. ავალიშვილი და ადრინდელი ქართული განმანათლებლობა, ჟ. მაცნე (ელს), 1989, ¹1.
 10. ვასილ მათეს ძე ჭილაძე _ რუსეთის აკადემიის ლექსიკონის მთარგმნელი, ჟ. მრავალთავი, XVII, თბ. 1992.
 11. გიორგი ავალიშვილის ცხოვრება და შემოქმედება (მონოგრაფია), თბ. 1993.
 12. ანტონ I კათალიკოსი, ქართული ღრამმატიკა, თბ. 1997 (გამომცემლები: ლ. კიკნაძე, ელ. ბაბუნაშვილი, ნ. გოგუაძე).
 13. იოანე ბატონიშვილის თარგმანები ერთი ხელნაწერის მიხედვით, ისტორიულ-ფილოლოგიური კრებული, თბ. 1997.
 14. ვასილ ჭილაძე და საქართველო-იმერეთის სინოდის კანტორა, კრებული _ ეკლესიის, სასულიერო მწერლობის და ქრისტიანული ხელოვნების საკითხები, თბ. 1998.
 15. ვასილ ჭილაძე (ბიოგრაფიული ნარკვევი), ჟ. მრავალთავი, XVIII, თბ. 1999.
 16. Словарь Академии Российской и его грузинский перевод, ж. Археографический ежегодник, М, 2000.
 17. რუსეთის აკადემიის ლექსიკონი და მისი მნიშვნელობა გარდამავალი ხანის მწერლობისათვის, ჟ. საისტორიო მოამბე, თბ. 2000-2001.
 18. ანტონ I და მისი „ქართული ღრამმატიკა“, ჟ. მრავალთავი, XIX, თბ. 2001.
 19. ტიმოთე გაბაშვილის „მიმოსვლის“ ხელნაწერები, კრებულში „პილიგრიმობა ტიმოთე გაბაშვილისა ათონის მთაზე, კონსტანტინოპოლსა და იერუსალიმში 1755-1759 წლებში“, ლონდონი, 2001 (ინგლისურ ენაზე).
 20. იოანე ბატონიშვილის კალმასობისეული ქართული გრამატიკის ტექსტისათვის, ჟ. მრავალთავი, XX, თბ. 2003.
 21. გრიგოლ ორბელიანის ეპისტოლარული მემკვიდრეობიდან (წერილი პირველი), ჟ. მრავალთავი, XXI, თბ. 2005, გვ. 262-268.
 22. იოანე ბატონიშვილის სახელით ცნობილი „საბუნებისმეტყველო განმარტებითი ლექსიკონი, ლიტერატურული ძიებანი, XXVI, თბ. 2005.
 23. მიხეილ ქავთარია, დაბადებიდან 75 წლისთავისათვის, ჟ. მრავალთავი, XXI, თბ. 2005.
 24. გრიგოლ ორბელიანის ეპისტოლარული მემკვიდრეობიდან (წერილი მეორე), გელათის მეცნიერებათა აკადემიის ჟურნალი, ¹10, 2006, გვ. 37-46.
 25. ვასილ ჭილაძის რუსულ-ქართული ლექსიკონი, ჟ. მრავალთავი, XXII, თბ. 2007.
 26. Рукописи йаревича Иоанна в Национальном центре рукописей Грузии, Вестник, Библиотечной ассамблеи Евразии, М. ¹3, 2008.
 27. იოანე ბატონიშვილის მანუსკრიპტები ხელნაწერთა ეროვნულ ცენტრში, ჟ. მწიგნობარი, ¹8, 2008.
 28. აკაკი წერეთლის ნაკლებად ცნობილი ორი ლექსი, ჟ. ლიტერატურული ძიებანი, XXX, თბ. 2009.
 29. 31. ნათარგმნი ჰაგიოგრაფიის გვიანდელი ძეგლი ათონიდან, ვ. სილოგავასადმი მიძღვნილი კრებული, თბილისის ივ. ჯავახიშვილის სახ. უნივერსიტეტის გამოცემა, თბ. 2011. (თანაავტორი ნ. ვაჩნაძე).
 30. „ვეფხისტყაოსნის“ ხელნაწერები, ჟ. მწიგნობარი, ¹11, 2011.
 31. იოანე ბატონიშვილის „ხუმარსწავლის“ („კალმასობის“) კოდიკოლოგიურ-ტექსტობრივი ანალიზი, მუშაკი სულიერისა ვენახისაÁ (მ. ქავთარიას დაბადებიდან 80 წლისთავისადმი მიძღვნილი კრებული). 2012, გვ. 187-197.
 32. XIX-XX საუკუნის ქართველ მწერალთა ეპისტოლური მემკვიდრეობა, ტ. II, გრიგოლ ორბელიანი (ნაწილი I), თბ., 2012 (თანაავტორი).
 33. XIX-XX საუკუნის ქართველ მწერალთა ეპისტოლური მემკვიდრეობა, ტ. III, გრიგოლ ორბელიანი (ნაწილი II), თბ., 2012 (თანაავტორი).
 34. XIX-XX საუკუნის ქართველ მწერალთა ეპისტოლური მემკვიდრეობა, ტ. IV, გრიგოლ ორბელიანი (ნაწილი III), თბ., 2013 (თანაავტორი).
 35. XIX-XX საუკუნის ქართველ მწერალთა ეპისტოლური მემკვიდრეობა, ტ. V, გრიგოლ ორბელიანი (ნაწილი IV), თბ., 2014 (თანაავტორი).
 36. XIX-XX საუკუნის ქართველ მწერალთა ეპისტოლური მემკვიდრეობა, ტ. VI, გრიგოლ ორბელიანი (ნაწილი V), თბ., 2015 (თანაავტორი).

39 XIX-XX საუკუნის ქართველ მწერალთა ეპისტოლური მემკვიდრეობა, ტ. VII, გრიგოლ ორბელიანი (ნაწილი VI), თბ., 2017 (თანაავტორი).

 1. „წმ. ბარლაამის ცხოვრება“ (ხელნაწერები და გადამწერები), ქართველოლოგია, გ. კარტოზიასადმი მიძღვნილი ნომერი), 2014, 4, გვ. 102-108.
 2. შტრიხები აკაკი წერეთლის ბიოგრაფიისათვის, მრავალთავი, 2015. XXIV, გვ. 258-270.
 3. ვასილ ჭილაძე _ ახალი სახელი ქართულ ლექსიკოგრაფიაში, მონოგრაფია, 2015, 261 გვ.
 4. წმ. ბარლაამის ქართველთა მონასტერი სირიაში (ანტიოქიის რეგიონში), მრავალთავი, XXV, თბ., 2017, გვ. 78-84.
 5. ქართველოლოგია ბიზანტიური მწერლობის ისტორიის სამსახურში. ათანაგენეს „ცხოვრების“ ძველი ქართული თარგმანი _ თანაავტორი მ. ვაჩნაძე. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის „მაცნე“ (ისტორიის, არქეოლოგიის, ეთნოლოგიისა და ხელოვნების ისტორიის სერია), თბ., 2015, ¹2.
 6. ალექსანდრე ჭავჭავაძის შთამომავლობა, მონოგრაფია _ ელექტრონული ვერსია, ილუსტრირებული, I გამოცემა, 2011.
 7. ელენე მეტრეველი _ მოგზაურობის ჟანრის თხზულებათა მკვლევარი და გამომცემელი, ტ. გაბაშვილის „მიმოსვლა“ (ე. მეტრეველის დაბადებიდან 100 წლისთავისადმი მიძღვნილი კონფერენციის მასალები), 2018.

საენციკლოპედიო სტატიები

 1. Габашвили Т. Православная Энциклопедия, М. 2005.
 2. ავალიშვილი გიორგი, ენციკლოპედია „ქართული ენა“, 2008.
 3. გაბაშვილი ტიმოთე, ენციკლოპედია „ქართული ენა“, 2008.
 4. ენციკლოპედიური ლექსიკონი, ენციკლოპედია „ქართული ენა“, 2008.
 5. იოანე ბატონიშვილი, ენციკლოპედია „ქართული ენა“, 2008.
 6. ჭილაძე ვასილ, ენციკლოპედია „ქართული ენა“, 2008.
 7. ვოლტერიანობა საქართველოში, ენციკლოპედია „საქართველო“, თბ. II ტ.

სხვადასხვა ჟურნალგაზეთებში:

 1. ალექსანდრე ჭავჭავაძის დაბადების თარიღის დაზუსტებისათვის, გაზ. „ლიტერატურული საქართველო“ 1987, 21 ივლისი.
 2. ალექსანდრე ჭავჭავაძის შთამომავლობა (მოკლე ვარიანტი), ჟ. მნათობი. თბ. 1998, ¹4.
 3. ახალი სახელი ქართულ ლექსიკოგრაფიაში (მოკლე ვარიანტი), ჟ. მნათობი, ¹3-4, თბ. 2000.
 4. ამერიკელ ქართველებს არ ავიწყდებათ წინანდალი, ჟ. ომეგა, თბ. 2001.
 5. ვასილ ჭილაძე _ ახალი სახელი ქართულ ლექსიკოგრაფიაში, გაზ. „ქართული წიგნი“, ¹3, 2002.
 6. ვეფხისტყაოსნის უნიკალური ხელნაწერი, გაზ. 24 საათი, ¹28, 2010.

ლია კიკნაძე

უფროსი მეცნიერ-თანამშრომელი – კოდიკოლოგიისა და ტექსტოლოგიის განყოფილება