სამეცნიერო შრომების სია

სტატიები

 1. იოდასაფის საგალობლის ახალი ვარიანტი, ხელნაწერთა ინსტიტუტის მოამბე, 3 (1961).
 2. X საუკ. ქართველი ჰიმნოგრაფები (ეზრა), მაცნე, ენისა და ლიტერატურის სერია, 4 (1971).
 3. X საუკუნის ქართველი ჰიმნოგრაფები (კურდანა), მაცნე, ენისა და ლიტერატურის სერია, 3 (1973).
 4. მიქაელ მოდრეკილის საგალობლები, მაცნე, ენისა და ლიტერატურის სერია, 2 (1972).
 5. X საუკუნის ქართველი ჰიმნოგრაფები (სტეფანე სანანოჲსძე ჭყონდიდელი), მაცნე, ენისა და ლიტერატურის სერია, 4 (1973).
 6. მეორე ოდის საკითხი X საუკუნის ქართულ ჰინოგრაფიულ კანონში, მრავალთავი, 10 (1983).
 7. გიორგი მთაწმიდელის თვენის ერთი ბერძნულიი წყაროს შესახებ, მრავალთავი, ფილოლოგიურ-ისტორიული ძიებანი, 11 (1985).
 8. თვენის ათონური ნუსხები, მრავალთავი, 11 (1986).
 9. X საუკუნის დიდი იადგარის ერთი ნუსხის შესახებ, მრავალთავი, ფილოლოგიურ-ისტორიული ძიებანი, 18 (1999) (თანაავტორი ლ. ხევსურიანი).
 10. XI საუკუნის ქართული ჰიმნოგრაფიის ისტორიიდან (გრიგოლ ხახული), საქართველოს ეკლესიის, ქართული სასულიერო მწერლობის და ქრისტიანული ხელოვნების ისტორიის საკითხები, თბილისი, 1995.
 11. აბოსადმი მიძღვნილი იოანე მინჩხის საგალობელი, მრავალთავი, ფილოლოგიურ-ისტორიული ძიებანი, 19 (2001).
 12. იოანე დამასკელის საგალობლის გიორგი მთაწმიდელისეული თარგმანი, ისტორიულ-ლიტერატურული ძიებანი, შოთა რუსთაველისადმი მიძღვნილი კრებული, თბილისი, 1966.
 13. მეხურისა და მეხელის შესახებ, საქართველოს საზოგადოებრივ მეცნიერებათა განყოფილების მოამბე, 3 (1962).
 14. კვლავ მეხელისა და მეხურის შესახებ, საბჭოთა ხელოვნება, 12 (1971).
 15. იოანე მტბევარის საგალობლები მეათე საუკუნის ჰიმნოგრაფიული კრებულების მიხედვით, კავკასია აღმოსავლეთსა და დასავლეთს შორის, ისტორიულ- ფილოლოგიური ძიებანი, მიძღვნილი ზაზა ალექსიძის დაბადების 75 წლისთავისადმი, თბილისი, 2010.
 16. თვენის ავტოგრაფული ნუსხები, მიხეილ ქავთარიას 80 წლისადმი მიძღვნილი საიუბილეო კრებული, თბილისი, 2012.
 17. გურამ კარტოზია – ტექსტოლოგი, ქართველოლოგია, 4 (2015).
 18. 35 ხელნაწერის ერთი ფრაგმენტის შესახებ, მაცნე (ენისა და ლიტერატურის სერია), 6 (1978) (თანაავტორი მ. დვალი)
 19. რეცენზია ლ. კვირიკაშვილის ნაშრომზე „ბიზანტიური და ქართული ჰიმნოგრაფიის საკითხები“, ლ. კვირიკაშვილისადმი მიძღვნილი კრებული, 2017.
 20. ლიანა კვირიკაშვილი (მეცნიერი და პიროვნება), ლ. კვირიკაშვილისადმი მიძღვნილი კრებული,

ათონის ივირონის სამწიგნობრო სკოლის ისტორიიდან, მრავალთავი, ფილოლოგიურ-ისტორიული ძიებანი, 25 (2016) (თანავტორიმ. ქავთარია).

ხელნაწერთა აღწერილობა

 1. ქართულ ხელნაწერთა აღწერილობა, სინური კოლექცია (თანაავტორი), I, 1978.
 2. ქართულ ხელნაწერთა აღწერილობა, სინური კოლექცია (თანაავტორი), II, 1979.

ქართულ ხელნაწერთა აღწერილობა (A ფონდი), II, 1974, შეადგინეს და დასაბეჭდად მოამზადეს თ. ბრეგაძემ, ც. კახაბრიშვილმა, თ. მგალობლიშვილმა, მ. ქავთარიამ, ლ. ქუთათელაძემ და ც. ჯღამაიამ ლ. მეტრეველის რედაქციით.

ტექსტების პუბლიკაცია

1. ძველი ქართული აგიოგრაფიული ლიტერატურის ძეგლები, I (V-X საუკ.), დასაბეჭდად მოამზადეს ილ. აბულაძემ, ნ. ათანელიშვილმა, ნ. გოგუაძემ, ლ. ქაჯაიამ, ც. ქურციკიძემ, ც. ჭანკიევმა, ლ. ჯღამაიამ ილ. აბულაძის ხელმძღვანელობითა და რედაქციით, თბილისი, 1964.

  2. ძველი ქართული აგიოგრაფიული ლიტერატურის ძეგლები, II (XI-XV საუკ.), დასაბეჭდად მოამზადეს ილ. აბულაძემ, ნ. ათანელიშვილმა, ნ. გოგუაძემ, მ. დოლაქიძემ, ც. ქურციკიძემ, ც. ჭანკიევმა, ლ. ჯღამაიამ ილ. აბულაძის ხელმძღვანელობითა და რედაქციით, თბილისი, 1967.

თავები კრებულებში

1. ქართული ჰიმნოგრაფია, ნარკვევები ძველი ქართული მწერლობის ისტორიიდან III,  ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრი, წმ. მაქსიმე აღმსარებლის სახელობის საერთაშორისო საღვთისმეტყველო ცენტრი, „აღმსარებელი“, 2016.

მონოგრაფია

1. გიორგი მთაწმიდელის თვენი (სექტემბერი), გამოსცა, გამოკვლევა, საძიებლები და ლექსიკონი დაურთო ლ. ჯღამაიამ, „ნათლისმცემელი“, თბილისი, 2007 (560 გვ.).

ლალი ჯღამაია (გრიგოლია)

უფროსი მეცნიერ-თანამშრომელი – კოდიკოლოგიისა და ტექსტოლოგიის განყოფილება