96. შალვა გლოველი, ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის სამეცნიერო საბჭოს ანგარიში (2008-2013 წწ.) – 27 ნოემბერი 2013