76. ბუბა კუდავა, თემურ ხუციშვილი, ეპიგრაფიკული მასალა ექვთიმე თაყაიშვილის საარქივო ფონდიდან და შატბერდის ლოკალიზაციის პრობლემა, 29 თებერვალი 2012