75. დავით შენგელია, „ჩემში ასე ეწერა, სჯობს კი ესე“, 15 თებერვალი 2012.