73. ლილი ხევსურიანი, გიორგი მთაწმინდელის ერთი შენიშვნა „ქართული ავაჯის“ შესახებ, 3 თებერვალი 2012.