70. დავით ჩანადირი, უცნობი ქართული ხელნაწერები ბრიტანეთის წიგნთსაცავებში, 9 ნოემბერი 2011