65. დავით შენგელია, „გამოკრებანი წამებათანის“ დედნისათვის, 29 ივნისი 2011