62. ნანა თარგამაძე, საბიბლიოთეკო დეპარტამენტის 2010 წლის სამეცნიერო ანგარიში; ნინო ქავთარია, ხელოვნების დეპარტამენტის ისტორიის 2010 წლის სამეცნიერო ანგარიში, 8 ივნისი 2011