58. შალვა გლოველი, ფონდების მართვის დეპარტამენტის 2010 წლის სამეცნიერო ანგარიში, 18 მაისი 2011