53. ვლადიმერ კეკელია, რამდენიმე შენიშვნა PAR.GEO №28 ხელნაწერის შესახებ – 6 აპრილი 2011