52. თამაზ კოჭლამაზაშვილი, ქერუბიკონის ტექსტის დაზუსტებისათვის – 30 მარტი 2011