36. ნუგზარ პაპუაშვილი, გიორგი მთაწმინდელის რედაქციის ერთი ოთხთავი, ლაბეჭინის ტაძარი და ებრაული წესი – 21 აპრილი 2010