27. ელენე ცაგარეიშვილი -„სომხურ საისტორიო წყაროებში დაცული ქართველთა ეთნიკურობისა და ქალკედონური აღმსარებლობის აღმნიშვნელი ტერმინები“ – 9 დეკემბერი 2009