25. ლევან ურუშაძე -„ეროვნული ერთობის დარაზმულობა „თეთრი გიორგი“-ს ისტორიის წყაროები“ – 25 ნოემბერი 2009