24. ლილი ხევსურიანი -„მცირე სვინაქსარის შესწავლის საკითხისათვის“ – 18 ნოემბერი 2009