22. ზაზა ალექსიძე -„გიორგი მთაწმინდელის ქართული ოთხთავის ანდერძები“ – 28 ოქტომბერი 2009