20. ქეთევან ასათიანი, დალი ჩიტუნაშვილი -„გიორგი მთაწმინდელის სვინაქსრის ანდერძები და ქართველ წმინდანთა ხსენებები“ – 16 ივლისი 2009