18. დარეჯან კლდიაშვილი -„მოხატული ისტორიული დოკუმენტები საქართველოს სიძველეთსაცავებიდან“ – 8 ივლისი 2009