17. ნესტან ჩხიკვაძე -„ქართული ხელნაწერები ევროპის წიგნთსაცავებში (პარიზის ნაციონალური ბიბლიოთეკა)“ – 8 ივლისი 2009