130. ექვთიმე კოჭლამაზაშვილი-“ევაგრე პონტოელის De Oratione”. 18 დეკემბერი. 2019 წელი.

კორნელი კეკელიძის სახელობის საქართველოს ხელნაწერთა ეროვნულ ცენტრში ჩატარდა კეკელიძის სახელობის რიგით 130-ე სამეცნიერო სემინარი. ექვთიმე კოჭლამაზაშვილმა, სამეცნიერო-ბიბლიოგრაფიის, ტერმინოლოგიისა და საცნობარო ლიტერატურის განყოფილების უფროსმა მეცნიერ-თანამშრომელმა მოხსენება წაიკითხა თემაზე ევაგრე პონტოელის De Oratione, როგორც წყარო ერთი ფსევდოეპიგრაფიკული თხზულებისა.