13. ქეთევან ასათიანი -„ქართულ ხელნაწერთა საცავში დაცული დაუმუშავებელი ფრაგმენტები“ – 10 ივნისი 2009