120. თამაზ გოგოლაძე -„ქვემო ქართლის ეპიგრაფიკული კორპუსი“. 3 მაისი 2017