115. გიორგი მაჭარაშვილი, ქართული ეროვნული სიმბოლიკის კვლევის პრობლემური და აქტუალური საკითხები – 10 თებერვალი 2016