114. პელაგია წერეთლისეული ვეფხისტყაოსანი და აკაკი – ლია კიკნაძის ლექცია 16 დეკემბერი 2015