103. თამაზ გოგოლაძე, ნინო ხარშილაძე, საარქივო და ეპიგრაფიკული მასალები სადგერის, ჩითახევისა და ფოთოლეთის ეკლესია-მონასტრების შესახებ – 11 ივნისი 2014