სამეცნიერო შრომების სია

სტატიები

  1. “გამოკრებანი წამებათანი”-იოანე დამასკელის მხოლოდ ქართული თარგმანით ცნობილი თხზულება, მრავალთავი, ფილოლოგიურ-ისტორიული ძიებანი, 21 (2005), გვ. 95-102.
  2. “არის თუ არა “გამოკრებანი წამებათანი” არსენ იყალთოელის თარგმანი?” ლიტერატურული ძიებანი, თბილისი, 2006, 103-117.
  3. ისევ “დოგმატიკონის” ნუსხების, “გამოკრებანი წამებათანის” ავტორისა და არსენ იყალთოელის შესახებ, მრავალთავი, ფილოლოგიურ-ისტორიული ძიებანი, 22 (2007), გვ. 106-122. 
  4. გამოკრებანი წამებათანი – Doctrina Patrum-ის ძველი ქართული თარგმანი, მრავალთავი, ფილოლოგიურ-ისტორიული ძიებანი, 23 (2010), 82-98.
  5. Les Témoignages Choisis dans le Dogmatikon d` Arsen d` Iqaltho – une traduction géorgienne de la Doctrina Patrum,Le Muséon, 124 (1-2), 2011, 59 – 75.
  6. “ჩემში ასე ეწერა და სჯობს კი ესე”, ბიზანტინოლოგია საქართველოში-III, თბილისი, 2011, გვ. 704-715. (თანაავტორი)
  7. The author of the scholia fo the Doctrina Patrum, Georgian Christian Thought and Its Cultural Context, Memorial Volume for the 125th Anniversary of Shalva Nutsubidze (1888-1969), ed. T. Nutsubidze, C. Horn and B. Lourié, Leiden, Brill, 128-137.
  8. Danouskhva– Un mot d’ancien géorgien,Oriens Christianus, 99, 2017, p. 133-155.

მონოგრაფია:

  1.  ნ. ჩიკვატია, მ. რაფავა, დ. შენგელია, ანასტასი სინელი – წინამძღუარი, თბილისი, 2015.

დავით შენგელია

მთავარი მეცნიერ-თანამშრომელი

shengelia.david@yahoo.com