ბიბლიოთეკა-მუზეუმი (განყოფილება)

ბიბლიოთეკა-მუზეუმის (განყოფილების) ფუნქციებია:
ა) ცენტრში შემოსული ნაბეჭდი ერთეულების დამუშავება და ჩართვა საერთო კატალოგში;
მკითხველთა მომსახურება; წიგნადი ფონდის შევსება;
ბ) ცენტრის სამუზეუმო ნაწილის, მემორიალური მუზეუმ-კაბინეტების მომსახურება და აქ არსებული
მასალების აღრიცხვა და სისტემატიზაცია;
გ) ბიბლიოთეკა-მუზეუმის (განყოფილების) დებულებით გათვალისწინებული სხვა
უფლებამოსილებების განხორციელება.

თანამშრომლები:

 

განყოფილების უფროსი თარგამაძე ნანული
უფროსი სპეციალისტი (ბიბლიოთეკარი) გულედანი ციცინო
სპეციალისტი გოგიჩაიშვილი ეკა
სპეციალისტი პერტაია ნუცა