ცხადდება ვაკანსია კორნელი კეკელიძის სახელობის საქართველოს ხელნაწერთა ეროვნულ ცენტრში

 1. კონკურსში მონაწილეობის მსურველ პირთა განცხადებების მიღება წარმოებს ცენტრის ელექტრონულ ფოსტაზე – info@manuscript.ge – 2023 წლის 25 დეკემბრიდან 2024 წლის 12 იანვრის ჩათვლით.
 2. ამ მუხლის პირველი პუნქტით დადგენილი ვადების დარღვევით წარდგენილი განცხადება არ რეგისტრირდება.
 3. საბუთების გადარჩევის დღედ განისაზღვროს 2024 წლის 16-17 იანვარი;
 4. გასაუბრების ჩატარების დღედ განისაზღვროს 2024 წლის 22-23 იანვარი.

შენიშვნა:  საკონკურსო კომისიის გადაწყვეტილებით, გასაუბრება შესაძლებელია ჩატარდეს ელექტრონულ ფორმატში, კანდიდატებისთვის წინასწარი შეტყობინებით.

 1. კონკურსის შედეგები გამოცხადდება არაუგვიანეს 2024 წლის  29 იანვრისა.

კონკურსში მონაწილე კანდიდატის მიერ წარმოსადგენი დოკუმენტაცია

 • განცხადება (ფორმა)
 • პირადობის დამადასტურებელი მოწმობის ასლი
 • ავტობიოგრაფია (CV ფოტოსურათით)
 • დასაკავებელი თანამდებობისთვის აუცილებელი შესაბამისი აკადემიური ხარისხის დამადასტურებელი დიპლომის ასლი
 • გამოქვეყნებული სამეცნიერო ნაშრომების ჩამონათვალი (ცალკე დოკუმენტად წარმოდგენა სავალდებულოა იმ შემთხვევაში, თუ შესაბამისი ინფორმაცია არ არის მოცემული ავტობიოგრაფიაში/ CV-ში)
 • გამოქვეყნებული 1 ან 2 (ვაკანსიის შესაბამისად) სამეცნიერო ნაშრომის ასლი, რომელიც განმცხადებლის აზრით, ყველაზე უკეთ წარმოაჩენს მის სამეცნიერო პოტენციალსა და კვლევის უნარს
 • ჩამონათვალი და მოკლე აღწერილობა განმცხადებლის მიერ შესრულებული სამეცნიერო-კვლევითი სამუშაოებისა (არაუმეტეს 2 გვერდისა)
 • ჩამონათვალი სამეცნიერო გრანტების (მონაწილეობა/ხელმძღვანელობა (ცალკე დოკუმენტად წარმოდგენა სავალდებულოა იმ შემთხვევაში, თუ შესაბამისი ინფორმაცია არ არის მოცემული ავტობიოგრაფიაში/ CV-ში)
 • ადგილობრივ და უცხოურ სამეცნიერო კონფერენციებში მონაწილეობის ჩამონათვალი (ცალკე დოკუმენტად წარმოდგენა სავალდებულოა იმ შემთხვევაში, თუ შესაბამისი ინფორმაცია არ არის მოცემული ავტობიოგრაფიაში/ CV-ში).
 • ჩამონათვალი და მოკლე აღწერილობა იმ სამეცნიერო-კვლევითი სამუშაოებისა, რომლის შესრულებასაც აპირებს განმცხადებელი ვაკანტურ პოზიციაზე უახლოესი ოთხი წლის განმავლობაში (არაუმეტეს 2 გვერდისა)
 • ინფორმაცია შესაბამისი დარგის 2 რეკომენდატორის შესახებ (სახელი,  გვარი, საკონტაქტო ინფორმაცია – ტელეფონი, ელ-ფოსტა), (ცალკე დოკუმენტად წარმოდგენა სავალდებულოა იმ შემთხვევაში, თუ შესაბამისი ინფორმაცია არ არის მოცემული ავტობიოგრაფიაში/ CV-ში)

სსიპ – კორნელი კეკელიძის სახელობის საქართველოს ხელნაწერთა ეროვნულ ცენტრში ცხადდება კონკურსი შემდეგ თანამდებობებზე:

თანამდებობის დასახელება:

აღმოსავლური და სომხური ხელნაწერების განყოფილების უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი

 

თანამდებობრივი სარგო: 1030.00  ლარი

ადგილების რაოდენობა: 2

სამუშაოს ტიპი: სრული განაკვეთი

 

სამუშაოს აღწერა:

 • ძველ სომხურ და ქართულ ხელნაწერთა კოდიკოლოგიური და ტექსტოლოგიური კვლევა;
 • სომხური და ქართული ხელნაწერების აღწერილობაზე მუშაობა (როგორც ადგილობრივი, ისე უცხოეთის ფონდები);
 • ძველი სომხური და ქართული ტექსტების სამეცნიერო გამოცემების მომზადება;
 • ფილოლოგიური კვლევები;
 • ქართულ-სომხური ლიტერატურული და კულტურული ურთიერთობების კვლევა.

 

მოთხოვნები:

უმაღლესი განათლება: ჰუმანიტარული მეცნიერებები- დოქტორი/დოქტორთან გათანაბრებული

სამუშაო გამოცდილება მინიმუმ 5-წლიანი გამოცდილება

დამატებითი მოთხოვნები:

აუცილებელია:

 • ძვ. ქართული და ძვ. სომხური ენების ცოდნა;
 • ბოლო 5 წლის განმავლობაში გამოქვეყნებული ნაშრომების სიისა და 2  სამეცნიერო ნაშრომის ასლის წარმოდგენა.
 • სამეცნიერო გრანტებში/პროექტებში მონაწილეობა;
 • ადგილობრივ და საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციებში მონაწილეობა.

კომპიუტერული პროგრამები:

Microsoft Office Word

Powerpoint

უცხო ენები:

ერთ-ერთი უცხო ენა.

თანამდებობის დასახელება:     

კოდიკოლოგიისა და ტექსტოლოგიის განყოფილების  უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი

თანამდებობრივი სარგო: 1030.00 ლარი

ადგილების რაოდენობა: 2

სამსახურის ადგილმდებარეობა: თბილისი

სამუშაოს ტიპი: სრული განაკვეთი

სამუშაოს აღწერა:

 • ძველ ქართულ ხელნაწერთა კოდიკოლოგიური და ტექსტოლოგიური კვლევა;
 • ქართული ხელნაწერების აღწერილობაზე მუშაობა (როგორც ადგილობრივი, ისე უცხოეთის ფონდები);
 • ძველი ქართული ტექსტების სამეცნიერო გამოცემების მომზადება;
 • ფილოლოგიური კვლევები;
 • ქართულ-ბიზანტიური ლიტერატურული ურთიერთობების კვლევა.

მოთხოვნები:

უმაღლესი განათლება                                                ჰუმანიტარული მეცნიერებები-დოქტორი/დოქტორთან გათანაბრებული

სამუშაო გამოცდილება                                              მინიმუმ 5 წლიანი გამოცდილება

დამატებითი მოთხოვნები:

აუცილებელია:

ძვ. ქართული ენის ცოდნა

ძვ. ბერძნული/  ძვ. სომხური/  ებრაული ენის ცოდნა;

ბოლო 5 წლის განმავლობაში გამოქვეყნებული ნაშრომების სიისა და  2 სამეცნიერო ნაშრომის ასლის წარმოდგენა.

სამეცნიერო გრანტებში მონაწილეობა / ხელნძღვანელობა;

ადგილობრივ და საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციებში მონაწილეობა.

კომპიუტერული პროგრამები:

Microsoft Office Word
Powerpoint

ენები

ერთ-ერთი უცხო ენა

 

თანამდებობის დასახელება:     

კოდიკოლოგიისა და ტექსტოლოგიის განყოფილების მეცნიერი თანამშრომელი

 

თანამდებობრივი სარგო: 907.00  ლარი

ადგილების რაოდენობა: 3

სამუშაოს ტიპი:სრული განაკვეთი

 

სამუშაოს აღწერა:

 • ძველ ქართულ ხელნაწერთა აღწერილობის მომზადება;
 • კოდიკოლოგიური და ტექსტოლოგიური კვლევები;
 • ფილოლოგიური კვლევები.

 

მოთხოვნები:

უმაღლესი განათლება: ჰუმანიტარული მეცნიერებები -მაგისტრის ან მასთან გათანაბრებული აკადემიური ხარისხი;

სამუშაო გამოცდილება: მუშაობის არანაკლებ 3 წლის გამოცდილება.

 

დამატებითი მოთხოვნები:

აუცილებელია:

 • ძვ. ქართული ენის ცოდნა;
 • ბოლო 3 წლის განმავლობაში გამოქვეყნებული ნაშრომების სიისა და 1 სამეცნიერო ნაშრომის ასლის წარმოდგენა.

სასურველია:

 • ძვ. ბერძნული ენის ცოდნა;
 • სამეცნიერო გრანტებში/პროექტებში მონაწილეობა;
 • ადგილობრივ და საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციებში მონაწილეობა.

 

კომპიუტერული პროგრამები:

Microsoft Office Word

უცხო ენები:

ერთ-ერთი უცხო ენა.

თანამდებობის დასახელება:     

კოდიკოლოგიისა და ტექსტოლოგიის განყოფილების მეცნიერი თანამშრომელი

 

თანამდებობრივი სარგო:                                       453.50  ლარი

ადგილების რაოდენობა:                                        1

სამუშაოს ტიპი:                                                        ნახევარი განაკვეთი

 

სამუშაოს აღწერა:

 • ძველ ქართულ ხელნაწერთა აღწერილობის მომზადება;
 • კოდიკოლოგიური და ტექსტოლოგიური კვლევები;
 • ფილოლოგიური კვლევები.

 

მოთხოვნები:

უმაღლესი განათლება:                                          ჰუმანიტარული მეცნიერებები -მაგისტრის ან მასთან გათანაბრებული აკადემიური ხარისხი.

სამუშაო გამოცდილება:                                         მუშაობის არანაკლებ 3 წლის გამოცდილება.

დამატებითი მოთხოვნები:

აუცილებელია:

 • ძვ. ქართული ენის ცოდნა;
 • ბოლო 3 წლის განმავლობაში გამოქვეყნებული ნაშრომების სიისა და 1 სამეცნიერო ნაშრომის ასლის წარმოდგენა.

სასურველია:

 • ძვ. ბერძნული ენის ცოდნა;
 • სამეცნიერო გრანტებში/პროექტებში მონაწილეობა;
 • ადგილობრივ და საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციებში მონაწილეობა.

 

კომპიუტერული პროგრამები:

Microsoft Office Word

უცხო ენები:

ერთ-ერთი უცხო ენა

თანამდებობის დასახელება:     

წყაროთმცოდნეობისა და დიპლომატიკის განყოფილების უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი

 

თანამდებობრივი სარგო:                                          1030.00 ლარი

ადგილების რაოდენობა:                                           5

სამუშაოს ტიპი:                                                          სრული განაკვეთი

 

სამუშაოს აღწერა:

 

 • ისტორიული დოკუმენტების კატალოგების მომზადება;
 • ისტორიული დოკუმენტების მონაცემთა ელექტრონული ბაზის შექმნა, ბაზაში მუშაობა, მოდელირება და მართვა;
 • საქართველოს ისტორიის წყაროების: ნარატიული, დოკუმენტური და ეპიგრაფიკული ტექსტების  გამოცემების მომზადება – ტექსტი, ბიბლიოგრაფია, კომენტარი, საძიებელი;
 • საქართველოს ისტორიის საკითხების  კვლევა;
 • საქართველოს ეკლესიის ისტორიის საკითხების კვლევა.

 

მოთხოვნები:

უმაღლესი განათლება:                                              ჰუმანიტარული მეცნიერებები-დოქტორის ან მასთან გათანაბრებული აკადემიური ხარისხი;

სამუშაო გამოცდილება:                                            მუშაობის არანაკლებ 5 წლის გამოცდილება.

დამატებითი მოთხოვნები:

აუცილებელია:

 • შუა საუკუნეების ქართულ საისტორიო  წყაროებზე – დოკუმენტურ, ეპიგრაფიკულ ან ნარატიულ ტექსტებზე – მუშაობის,  მათიწყაროთმცოდნეობითი და ისტორიოგრაფიული შესწავლის, სამეცნიერო პუბლიკაციების მომზადების  გამოცდილება;
 • სპეციალური მომზადება საისტორიო დისციპლინებში (ქართული ეპიგრაფიკა, პალეოგრაფია, დიპლომატიკა, ქრონოლოგია, ფილიგრანოლოგია, სფრაგისტიკა);
 • ძვ. ქართული ენის ცოდნა.
 • უკანასკნელი 5 წლის განმავლობაში გამოქვეყნებული სამეცნიერო ნაშრომების სია; საკუთარი ინტერესების სფეროდან 2 სამეცნიერო ნაშრომის ქსეროასლი ან მონოგრაფია.
 • საგრანტო პროექტებში მონაწილეობა/ხელმძღვანელობა.
 • ადგილობრივ და საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციებში მონაწილეობა.

კომპიუტერული პროგრამები:

Microsoft Office Word, Powerpoint

 

უცხო ენები:

ერთ-ერთი  უცხო ენა.

თანამდებობის დასახელება:     

წყაროთმცოდნეობისა და დიპლომატიკის განყოფილების  მეცნიერი თანამშრომელი

 

თანამდებობრივი სარგო:                                       907.00 ლარი

ადგილების რაოდენობა:                                        2

სამუშაოს ტიპი:                                                        სრული განაკვეთი

 

სამუშაოს აღწერა:

 • ისტორიულ საბუთთა ელექტრონული კატალოგების მომზადება;
 • საკატალოგე ერთეულების დამუშავება-საკლასიფიკაციო კლასის განსაზღვრა, ქრონოლოგიური, არქეოგრაფიული და ბიბლიოგრაფიული პარამეტრების მოდელირება და მართვა;
 • ისტორიული დოკუმენტების მონაცემთა  ელექტრონული ბაზის შევსება-მართვა.

 

მოთხოვნები:

უმაღლესი განათლება      ჰუმანიტარული მეცნიერებები-მაგისტრი ან მასთან გათანაბრებული აკადემიური ხარისხი.

სამუშაო გამოცდილება             მუშაობის არანაკლებ 3 წლის გამოცდილება.

დამატებითი მოთხოვნები:

აუცილებელია:

 • ქართული ისტორიული წყაროს ტექსტებზე   პალეოგრაფიული და ტექსტოლოლოგიური მუშაობის, მისი დანიშნულების, ჟანრობრივი კუთვნილებისა და იურიდიული რაობის  განსაზღვრის  გამოცდილება.
 • სპეციალური მომზადება სპეციალურ საისტორიო დისციპლინებში (ქართული ეპიგრაფიკა, პალეოგრაფია, დიპლომატიკა, ქრონოლოგია, ფილიგრანოლოგია, სფრაგისტიკა).
 • ძვ. ქართული ენის ცოდნა.
 • ბოლო 3 წლის განმავლობაში გამოქვეყნებული ნაშრომების სია და საკუთარი ინტერესების სფეროდან 1  სამეცნიერო ნაშრომის ქსეროასლი ან მონოგრაფია.

 

სასურველია:

 • საგრანტო პროექტში/ებში მონაწილეობა.
 • ადგილობრივ და საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციებში მონაწილეობა;

 

კომპიუტერული პროგრამები:

Microsoft Office Word

უცხო ენები:

ერთ-ერთი უცხო ენა.

თანამდებობის დასახელება:     

ხელოვნებათმცოდნეობის  განყოფილების  მეცნიერი თანამშრომელი

 

თანამდებობრივი სარგო:                                       907.00 ლარი

ადგილების რაოდენობა:                                        2

სამუშაოს ტიპი:                                                        სრული განაკვეთი

სამუშაოს აღწერა:       

 • ქართული საერო და სასულიერო მინიატურის შესწავლა (IX-XIX სს);
 • მხატვრულად გაფორმებულ ქართულ ხელნაწერთა აღწერილობა, კატალოგიზაცია (IX-XIX სს);
 • მხატვრულად გაფორმებული საერო და სასულიერო ქართული ხელნაწერების და თანადროული ქართული და უცხოური სახვითი ხელოვნების სხვადასხვა დარგის ურთიერთმიმართების საკითხების კვლევა.

 

მოთხოვნები:

უმაღლესი განათლება      ჰუმანიტარული მეცნიერებები-მაგისტრი ან მასთან გათანაბრებული აკადემიური ხარისხი.

სამუშაო გამოცდილება             მუშაობის არანაკლებ 3 წლის გამოცდილება.

 

დამატებითი მოთხოვნები:

აუცილებელია:

 • ბოლო 3 წლის განმავლობაში გამოქვეყნებული ნაშრომების სიისა და 1 სამეცნიერო ნაშრომის ასლის წარმოდგენა.

სასურველია:

 • საგრანტო პროექტში/ებში მონაწილეობა.
 • ადგილობრივ და საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციებში მონაწილეობა;

 

კომპიუტერული პროგრამები:

Microsoft Office Word

უცხო ენები:

ერთ-ერთი უცხო ენა.

თანამდებობის დასახელება:     

არქივმცოდნეობის და ელექტრონული არქივის განყოფილების უფროსი  მეცნიერი თანამშრომელი

თანამდებობრივი სარგო:                                       1030.00 ლარი

ადგილების რაოდენობა:                                        2

სამსახურის ადგილმდებარეობა:                         თბილისი

სამუშაოს ტიპი:                                                        სრული განაკვეთი

სამუშაოს აღწერა:

საარქივო დოკუმენტების კვლევა/დამუშავება, საარქივო დოკუმენტების გამოსაცემად მომზადება; არქივის დამუშავება და აღწერილობის გამოსაცემად მომზადება.

მოთხოვნები:

უმაღლესი განათლება                                    ჰუმანიტარული მეცნიერებები-დოქტორი/დოქტორთან გათანაბრებული

სამუშაო გამოცდილება                                           არქივთან მუშაობის მინიმუმ 5 წლიანი გამოცდილება

დამატებითი მოთხოვნები:

აუცილებელია:

 • არქივის დამუშავების სტანდარტის ცოდნა
 • საარქივო დოკუმენტებზე მუშაობის-შესწავლა/პუბლიკაციის, გამოცდილება
 • ბოლო 5 წლის განმავლობაში გამოქვეყნებული ნაშრომების სიისა და 2  სამეცნიერო ნაშრომის ასლის წარმოდგენა.
 • სამეცნიერო გრანტებში მონაწილეობა / ხელმძღვანელობა;
 • ადგილობრივ და უცხოურ სამეცნიერო კონფერენციებში მონაწილეობა.

 

კომპიუტერული პროგრამები:

Microsoft Office Word

ენები:

ერთ-ერთი უცხო ენა

 

 

 

 

თანამდებობის დასახელება:    

 

არქივმცოდნეობის და ელექტრონული არქივის განყოფილების   მეცნიერი თანამშრომელი

თანამდებობრივი სარგო:                                          907.00 ლარი

ადგილების რაოდენობა:                                           3

სამუშაოს ტიპი:                                                          სრული განაკვეთი

სამუშაოს აღწერა:

 • ქართული და უცხოენოვანი საარქივო დოკუმენტების კვლევა-დამუშავება, გამოსაცემად მომზადება.
 • აღწერილობის გამოსაცემად მომზადება,

 

მოთხოვნები:

უმაღლესი განათლება:                                              ჰუმანიტარული მეცნიერებები-მაგისტრის ან მასთან გათანაბრებული აკადემიური ხარისხი.

სამუშაო გამოცდილება:                                            არქივთან მუშაობის არანაკლებ 3 წლის გამოცდილება.

დამატებითი მოთხოვნები:

აუცილებელია:

 • არქივის დამუშავების სტანდარტის ცოდნა;
 • საარქივო დოკუმენტებზე მუშაობის შესწავლა-პუბლიკაციის გამოცდილება.
 • ბოლო 3 წლის განმავლობაში გამოქვეყნებული ნაშრომების სიისა და 1 სამეცნიერო ნაშრომის ასლის წარმოდგენა.

 

სასურველია:

 • სამეცნიერო გრანტებში მონაწილეობა / ხელმძღვანელობა;
 • ადგილობრივ და უცხოურ სამეცნიერო კონფერენციებში მონაწილეობა.

 

კომპიუტერული პროგრამები:

Microsoft Office Word

 

უცხო ენები:

ერთ-ერთი უცხო ენა.

თანამდებობის დასახელება:     

ფონდების დაცვის, აღრიცხვისა და ექსპონირების დეპარტამენტის  მეცნიერი თანამშრომელი

 

თანამდებობრივი სარგო:                                          907.00 ლარი

ადგილების რაოდენობა:                                           1

სამუშაოს ტიპი:                                                          სრული განაკვეთი

 

სამუშაოს აღწერა:      

 • ფონდების აღრიცხვა-სისტემატიზაცია;
 • მასალის მიმოქცევის ამსახველი დავთრებისა და მონაცემთა ბაზის წარმოება;
 • ახალი მასალის მიღება და შესაბამისი საქმისწარმოება;
 • სამკითხველო დარბაზის მოთხოვნების უზრუნველყოფა;
 • საგანმანათლებლო, საგამომცემლო, საგამოფენო, მასმედიის პროექტების ტექნიკური უზრუნველყოფა და შესაბამისი კონსულტაციის გაწევა;
 • სარესტავრაციო და დიგიტალური პროექტების ოპტიმიზაცია და ხელშეწყობა;
 • საფონდო მასალის დაცულობის, თემატური დაჯგუფების, საძიებო მეთოდიკის გამარტივებისა თუ აღწერილობათა სისტების ოპტიმიზციისთვის საჭირო ელექტონული ბაზების წარმოება;
 • სამეცნიერო აქტივობები, სამეცნიერო პუბლიკაცია.

 

მოთხოვნები:

უმაღლესი განათლება:         ჰუმანიტარული მეცნიერებები- მაგისტრის  ან მასთან გათანაბრებული აკადემიური ხარისხი.

სამუშაო გამოცდილება:       მუშაობის არანაკლებ 3 წლის გამოცდილება.

 

დამატებითი მოთხოვნები:

აუცილებელია:

 • ბოლო 3 წლის მანძილზე გამოქვეყნებული ნაშრომების სიისა და 1 სამეცნიერო ნაშრომის ასლის წარმოდგენა.

სასურველია:   

 • სამეცნიერო გრანტებში მონაწილეობა / ხელმძღვანელობა;
 • ადგილობრივ და უცხოურ სამეცნიერო კონფერენციებში მონაწილეობა.

კომპიუტერული პროგრამები:

 • Microsoft Office Word
 • Microsoft Office Access

 

უცხო ენები:

ერთ-ერთი უცხო ენა.

 

თანამდებობის დასახელება:     

რესტავრაციისა და  კონსერვაციის  სამეცნიერო ლაბორატორიის (განყოფილება) მეცნიერი თანამშრომელი

თანამდებობრივი სარგო:                                       907.00 ლარი

ადგილების რაოდენობა:                                        5

სამუშაოს ტიპი:                                                        სრული განაკვეთი

სამუშაოს აღწერა:            

 • არსებულ სფეროში სამეცნიერო სამუშაოს წარმოება – ხელნაწერი წიგნის შექმნასთან დაკავშირებული საკითხების დიაგნოსტიკა და კვლევა ( საწერი მასალის – ეტრატის, ფურცლის, მელნის, ლუქების და სხვ.);
 • ხელნაწერების, საარქივო მასალის, ისტორიული დოკუმენტებისა და საბიბლიოთეკო ფონდის ერთეულების კონსერვაცია-რესტავრაცია;
 • ფონდების მდგომარეობის მონიტორინგი;
 • პრევენციული კონსერვაციის წარმოება კოლექციების დაცვის მიზნით .

მოთხოვნები:

უმაღლესი განათლება:                                          მაგისტრის ან მასთან გათანაბრებული აკადემიური ხარისხი.

სამუშაო გამოცდილება:                                         რესტავრაცია-კონსერვაციის დარგში  მუშაობის არანაკლებ 3 წლის გამოცდილება.

დამატებითი მოთხოვნები:

აუცილებელია:                

 • ბოლო 3 წლის მანძილზე გამოქვეყნებული ნაშრომების სიისა და 1 სამეცნიერო ნაშრომის ასლის წარმოდგენა.

სასურველია:                                                         

 • სარესტავრაციო პროექტების ჩამონათვალი;
 • სამეცნიერო მოღვაწეობასთან დაკავშირებული სხვა დოკუმენტაცია.

 

კომპიუტერული პროგრამები:

Microsoft Office Word

 

უცხო ენები:    

ერთ-ერთი უცხო ენა.