პალიმფსესტების გადაღების თანამედროვე ტექნოლოგიები

კორნელი კეკელიძის სახელობის საქართველოს ხელნაწერთა ეროვნულ ცენტრში ჩატარდა სემინარი თემაზე: პალიმფსესტების გადაღების თანამედროვე ტექნოლოგიები (Modern Technologies in Palimpsest Photography).
უძველესი ხელნაწერების მრავალსპექტრული 3D გადაღებისა და შემდგომი დამუშავების სხვადასხვა მეთოდებზე ისაუბრა ფელიქს ალბრეხტმა, არასამთავრობო ორგანიზაციის SCHRIFT BILDER (ბერლინი, გერმანია) დამფუძნებელმა და გენერალურმა დირექტორმა.
დოქტორი ფელიქს ალბრეხტის კვლევის ძირითადი სფეროა ძველი აღთქმა, მისი სხვადასხვა ენოვანი ტექსტები. გამოქვეყნებული აქვს არაერთი ნაშრომი ამ სფეროში – სოლომონის ფსალმუნები, ბერძნული ტექსტი გერმანული თარგმანით (The Psalms of Solomon. Greek text together with German translation and complete register, Göttingen 2020 – ISBN: 978-3-525-57143-9), სიბრძნე სოლომონისა (The Wisdom of Solomon. Translated and introduced by Felix Albrecht (Small Library of Ancient Jewish and Christian Literature), Göttingen 2015. – ISBN: 978-3-525-53464-9) და სხვა.
ძველი აღთქმის უძველესი ტექსტები ხშირ შემთხვევაში პალიმფსესტურ ხელნაწერებშია დაცული. ასეთი ხელნაწერების კვლევის აუცილებლობამ განაპირობა ფ. ალბრეხტის ინტერესი თანამედროვე ტექნოლოგიებისადმი, რაც საშუალებას იძლევა გამოვლინდეს პალიმფსესტური ხელნაწერების უძველესი, გადაშლილი, ხშირ შემთხვევაში, თითმის სულ დაკარგული ქვედა ფენები. ფ. ალბრეხტი უკვე 10 წელიწადზე მეტია მუშაობს პალიმფსესტური ხელნაწერების ამოკითხის სხვადასხვა მეთოდებსა და ტექნოლოგიებზე და ამ სფეროში განსაკუთრებული მიღწევები აქვს – სრულად გამოავლინა უცხოეთის წიგნთსაცავებში დაცული რამდენიმე სხვადასხვაენოვანი პალიმფსესტური ხელნაწერის ქვედა ფენა.
პალიმფსესტურ ხელნაწერთა გაციფრება და ფოტოების შემდგომი დამუშავება ხანგრძლივი პროცესია. ფელიქს ალბრეხტმა და მისმა კოლეგებმა ხელნაწერთა ეროვნულ ცენტრში გადაიღეს ძველი აღთქმის ტექსტების შემცველი რამდენიმე პალიმფსესტური ხელნაწერი. ეს იყო პირველი ცდა, რის საფუძველზეც სპეციალისტები დაადგენენ, რომელი მეთოდი არის უფრო ეფექტური ამ პალიმფსესტების ქვედა ფენების უკეთ წარმოსაჩენად. ხელნაწერების დამუშავებული ფოტოები შემდგომში გადაეცემა ხელნაწერთა ეროვნულ ცენტრს.