ბრძანება N6

ბრძანება N6

სსიპ კორნელი კეკელიძის სახელობის საქართველოს ხელნაწერთა ეროვნულ ცენტრში სამეცნიერო სამეცნიერო-ბიბლიოგრაფიის, რემინოლოგიისა და საცნობარო ლიტერატურის გნაყოფილების უფროსის – მთავარი მეცნიერი თანამშრომლის ვაკანტური პოზიციის დასაკავებლად კონკურსის გამოცხადებისა ა თანამდებობის დაკავების წესისა და პირობების განსაზღვრის თაობაზე