ქართველოლოგიის VI საერთაშორისო საზაფხულო სკოლა – 19 ივლისი

19 ივლისი

ლექცია: დროისა და სივრცის აღქმა შუა საუკუნეების საქართველოში ისტორიული დოკუმენტების მიხედვით – მზია სურგულაძე, ისტორიის მეცნიერებათა დოქტორი, წყაროთმცოდნეობისა და დიპლომატიკისა განყოფილების უფროსი, კ. კეკელიძის სახელობის საქართველოს ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრი

 

ლექცია: საქართველოს სიძველეთსაცავებში დაცული ისტორიული დოკუმენტები: კალიგრაფია და მხატვრული სახე – დარეჯან კლდიაშვილი, ისტორიის მეცნიერებათა დოქტორი, წყაროთმცოდნეობისა და დიპლომატიკის განყოფილების მთავარი მეცნიერი თანამშრომელი,  კ. კეკელიძის სახელობის საქართველოს ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრი

 

ქაღალდის შექმნის ვორქშოფი (II სესია) – დარეჯან გოგაშვილი, ფილოლოგიის დოქტორი, საქართველოს ეროვნული მუზეუმის შალვა ამირანაშვილისა და დიმიტრი შევარდნაძის სახელობის ეროვნული გალერეის მმართველის მოადგილე

 

კალიგრაფიის ვორქშოფი – ლელა შათირიშვილი, ფილოლოგიის დოქტორი, კოდიკოლოგი- ა-ტექსტოლოგიის განყოფილების მთავარი მეცნიერი თა- ნამშრომელი, კ. კეკელიძის სახელობის საქართველოს ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრი

გალერეა