განცხადება

ქვეყანაში არსებული ეპიდემიური ვითარებიდან გამომდინარე, ცენტრის საცავები და დიგიტალიზაციის ლაბორატორია არ ფუნქციონირებს. აქედან გამომდინარე, უახლოეს პერიოდში ხელნაწერთა დიგიტალური ასლების დამზადება, ისევე როგორც სტუმართა სამკითხველო დარბაზში მიღება, შეუძლებელი იქნება.

ხელნაწერების არსებული ელექტრონული ასლები გაიცემა ჩვეულებრივ, წერილობითი განცხადების საფუძველზე.

ვითარების ცვლილებისთანავე გავავრცელებთ შესაბამის ინფორმაციას.